Charles Explorer logo
🇬🇧

Problems of Historical Stylistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500220

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář probíhá kombinovanou formou úvodního výkladu vyučující, diskuse nad zadanou sekundární literaturou a praktických rozborů a srovnání textů (primárních i dobových poučení o rétorice, poetice apod.), a to jak vybraných vyučující, tak samotnými studenty. Během semestru si každý účastník připraví nejméně jeden samostatný rozbor textu, který bude základem pro diskusi ostatních účastníků semináře.

Hlavní tematické okruhy: 1. Hlavní problémy diachronní stylistiky, seznámení s jejími základními metodami a přístupy, s možnostmi a omezeními, se sekundární literaturou apod. 2. Dějiny stylistiky a příbuzných oborů (rétoriky, poetiky apod.); nejdůležitější antická pojetí (Platón, Aristotelés, Quintilianus, Cicero...), jejich recepce a proměny v následujících staletích - přehled, četba a rozbor vybraných ukázek, aplikace na dobové texty 3. Česká tradice od počátků do konce 19. století - přehled,četba a  rozbor vybraných ukázek, aplikace na dobové texty, srovnání s evropským vývojem 4.  Úvod do různých způsobů školní výuky stylistiky, rétoriky a poetiky, ukázky učebnic a návodů 5. Rozbor různých textů, typických pro určitou dobu, žánr apod., jejich vzájemné srovnání, možnosti aplikace různých stylistických i jiných metod a přístupů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Témata výběrově probíraná v semináři sahají od dějin stylistiky, rétoriky a poetiky a jejich vzájemných vztahů od antiky až do konce 19. století přes podrobnější seznámení s nejautoritativnějšími pojetími a příručkami evropskými i českými až po rozbory jednotlivých textů z různých období (vymezení rysů typických pro různé žánry, sociální a genderové aspekty, vztah mluvenosti a psanosti v dějinách, vzájemné vztahy literatury a jiných oblastí umění, vztahy mezi obrazem a textem v syntetických žánrech, proměny dobových stylistických a estetických norem, porovnání požadavků autoritativních příruček s jazykovou praxí apod.).