Charles Explorer logo
🇬🇧

The essentials of rythm and semantics of lyrical verse

Class at Faculty of Arts |
ABO500223

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní tematické okruhy: 1) Ch. Baudelaire: Květy zla a Malé básně v próze (překlady K. Čapka a S.

Kadlece, H. Jelínka) 2) J.

A. Rimbaud: Dílo J.

A. Rimbauda (překlad V.

Nezvala) 3) S. Mallarmé: Poezie (překlad V.

Nezval ) 4) G. Apollinaire: Alkoholy a Kaligramy (Pásmo a jiné verše, SNKLHU, Praha 1958;Apollinaire známý a neznámý, výbor z básnického díla, Odeon, Praha 1981) 5) B.

Cendrars: Próza o transsibiřské magistrále (in B. Cendrars: V srdci světa, Mladá fronta, Praha 1964) 6) P.

Reverdy: Chuť skutečna (překlad J. Vladislav, vydal Pavel Maur 1997, Odeon, Praha 1964) 7) O.

Březina: Tajemné dálky, Ruce 8) J. Deml: Moji přátelé 9) V.

Nezval: Pantomima, Básně noci 10) V. Holan: Triumf smrti, Vanutí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

(Od Baudelaira k Apollinairovi - Od Březiny k Nezvalovi a Holanovi)

Výběrový dvousemestrální seminář navazuje na přednášku Poetika, případně na předchozí seminář Četba světové literatury a seminář Poetika poezie, prózy a dramatu, Na vybraných textech francouzských básníků od symbolismu k avantgardě (pochopitelně v překladech), ale paralelně k tomu na vybraných textech českých básníků od Březiny k Nezvalovi, se budou pobírat a prohlubovat základní pojmy a problémy vytváření básnické sémantiky na základy poetiky básnického textu (rytmus a jeho různé projevy a typy, eufonie, básnické figury a tropy, motivická výstavba, kompozice atd.) Nepůjde ovšem pouze o deskripci básnických prostředků a postupů, ale především o pochopení a pojmenování jejich funkce v jednotlivých básnických textech a o jejich podílu na utváření významu a smyslu básnického textu, aby se tak ve zkratce nastínil obraz vývoje moderní poezie. Výběr konkrétních vybraných textů bude domluven na prvním semináři.