Charles Explorer logo
🇬🇧

The Theory of Book Publishing

Class at Faculty of Arts |
ABO500235

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy: A. Úvod do problematiky knižního trhu a nakladatelské činnosti

1. Knižní trh - základní rysy ? Knižní trh jako nehomogenní soubor různých nezávislých segmentů (obecné knihy, učebnice, odborné knihy, univerzitní nakladatelství, vědecká literatura, bibliofilie, spotřební paperbacky atd.) ? Knižní trh jako prodej publikací a obchod s autorskými právy ? Zásadní závislost knižního trhu na jeho velikosti (na počtu obyvatel) ? Exportní a importní knižní trhy ? Obchod s knihami: obchod s velkými zásobami - kapitálová náročnost ? Charakteristika hlavních světových knižních trhů (USA, Anglie, Německo, Francie, Španělsko, Skandinávie, Holandsko) ? Charakteristika českého knižního trhu ? Sociologie knižního prodeje ? Základní články knižního řetězce: autor - nakladatel - distributor - knihkupec - čtenář ? Sezónní charakter knižního trhu ? Obecný trend: monopolizace

2. Vydávání knih - nakladatelství, jeho provoz a organizace ? Činnost nakladatele: akvizice rukopisů, autorsko-právní agenda, technická příprava knihy (redakční příprava), výroba knih, marketingová příprava a propagace titulů, prodej ? Základní technické pojmy ? Charakteristika svazku (formáty řady A, B, R, čtvercové formáty; vazba V1, V2, V2a, V8, V8a, V8b, francouzská vazba; obálka, potah, přebal ? Ražba, lak, laminace, slepotisk, parciální lak ? Papír a jeho druhy ? Tisk na plocho a tisk rotační ? Práce s rukopisem: rukopis, první a stránkové korektury, náhled, imprimatur, ediční příprava, práce s autorem, jazyková korektura, rejstříky, odborný aparát ? Tiráž, její náležitosti a umístění ? Náležitosti obálky ? ISBN a čárový kód (struktura ISBN, přidělování ISBN, význam ISBN, Národní agentura ISBN) ? Dotisk versus nové vydání ? Autorské výtisky a přetisky ? Technologie výroby knih v tiskárně - montáž, jednobarevný tisk, čtyř - a pětibarevný tisk, jazykové mutace (soutisk), nátisk ? Technologie nakladatelského procesu ? Úloha typografa ? Úloha odpovědného redaktora ? Formální zásady pro pořizování rukopisu a jeho úprava pro další technologický proces ? Základy korigování, korektorské konvence a značky ? Personální složení nakladatelských domů B. Knihy a ekonomika

3. Ekonomika titulu ? Pevné a proporcionální náklady ? Výrobní cena a její závislost na nákladu ? Skladba nákladů při vydání knihy (autorské honoráře, typografická příprava, polygrafie, rabat) ? Odlišnost skladby nákladů pro různé typy publikací a pro různé trhy ? Orientační ceník edičních, typografických a polygrafických prací ? Kalkulace zisku ? Bod obratu (break-point) ? Závislost zisku na počtu prodaných výtisků a odhad rizika ? Časová křivka prodeje titulu ? 5 prodejních typů knih: best-seller, dojná kráva, nova, běžná kniha, chcíplý pes ? Dotace a jejich úloha v současném českém knižním trhu

4. Propagace a marketing knih ? Odborné časopisy ? Recenzní výtisky a správa přetisků ? Ediční plány a propagační letáky, jejich příprava a cena, zaměření na cílovou skupinu ? Rozhlas a televize ? Zapojení autorů ? Knižní žebříčky a jejich organizace ? Knižní kluby

5. Ekonomika nakladatelství ? Režie nakladatelství a jeho struktura ? Sklady, jejich fyzická velikost a kapitálová náročnost

6. Knižní distribuce ? Ekonomika knižní distribuce a režijní náklady distributora ? Rabatová politika ? Nestabilní situace v České republice a jiné modely

7. Ekonomika knihkupectví ? Knihkupecký rabat ? Základní struktura knihkupecké režie ? Malá knihkupectví, velká knihkupectví, knihkupecké řetězce, supermarkety, Obchody s levnými knihami ? Ústup malých knihkupectví ? Doporučené ceny knih, pevné ceny knih a zlevňování knih ? Význam pevných resp. volných cen knih a evropská ?válka" o pevné ceny knih ? Zjevné a skryté zlevňování (zlevňování snížením doporučené ceny, zlevňování rabatem, různé selektivní výhody, veletržní a dočasné slevy) ? Komise a podmíněný nákup

8. Nakladatelé a knihovny u nás a v Evropě C. Knihy a právní řád

9. Autorský zákon ? Rozdíl mezi pojetím autorských práv v Evropě a v USA ? Autorský zákon České republiky a jeho základní zásady (autor neprodává svá autorská práva, ale poskytuje výlučnou licenci vydat a šířit dílo, zvláštní postavení sebraných spisů, délka platnosti autorských práv, autorské právo při reprodukování obrazů a ilustrací, co všechno podléhá autorskému právu) ? Zvykové sazby autorských honorářů ? Náležitosti nakladatelské (autorizační) smlouvy ? Zastupování autora v autorsko-právní oblasti ? Autorsko-právní agentury ? Poplatky z pořizování kopií, problém jejich evidence a rozdělování

10. Zákon o neperiodických publikacích ? Co to je neperiodická publikace ? Náležitosti neperiodické publikace ? Povinné výtisky ? Ohlašovací povinnost

11. Zákon o archivování D. Knihy a počítače

12. Počítače v nakladatelstvích a knihkupectvích ? Textové procesory ? Zlom a grafická úprava ilustrací ? Kalkulace ? Manažerské systémy - příklad integrované informační databáze ? Účetní a skladová evidence ? Bibliografické databáze - ČNB, NK, distributorské databáze na internetu ? Prezentace nakladatelství na internetu ? Problém čárového kódu na knihách a systémy propojující pokladnu se skladovým hospodářstvím

13. Elektronické knihy a elektronické publikování ? Historický přehled vývoje a charakteristika záznamových médií ? K čemu se elektronické knihy hodí a k čemu ne ? Ekonomika elektronické publikace ? Knihy na CD versus internet ? Internetová a klasická nakladatelství

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedno- i dvouoborové studium. Přednáška kombinovaná se seminářem.

Požadované vstupní znalosti: povědomí o soudobém knižním trhu.

Požadavky pro získání atestace:

Praktické cvičení: studenti budou zhruba po sedmé přednášce rozděleni do skupin, z nichž každá dostane za úkol připravit návrh projektu určitého typu publikace resp. edice zahrnující ekonomickou rozvahu, specifikaci, jak by měla kniha resp. edice vypadat a jak by měla být propagována. Součástí projektu bude i jeho prezentace a obhajoba.