Charles Explorer logo
🇬🇧

Hymnal as a Site of Memory

Class at Faculty of Arts |
ABO500241

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kancionál jako místo paměti  

Požadavky pro získání atestace: zájem, základní orientace v raně novověké literatuře a kultuře zodpovědná domácí příprava a aktivní práce v semináři (diskuse), vypracování písemné práce  

Charakteristika kurzu:

Zřejmě nejčastějším typem kancionálu se v českém prostředí stal výbor z duchovních písní vícera autorů a škol "od počátků po současnost". Mnozí sestavovatelé kancionálů si přitom byli dobře vědomi, že svým dílem vlastně vytvářejí specifického průvodce po dějinách české duchovní písně, potažmo české slovesné a hudební tvořivosti či české zbožnosti, že kancionál jakožto (kanonický) výbor písní z minulých dob má v sobě potenci stát se figurou kolektivní paměti. Neméně dobře si četní kancionáloví tvůrci uvědomovali, že daný memorativní potenciál lze ještě umocnit, pokud se k písňovému repertoáru připojí jeho výklad, a tak nejednou svůj koncept explicitně formulovali v paratextech zpěvníku, zejména na titulním listu, v předmluvě či dedikaci. Často přitom umně adaptovali již existující koncepty pro nové potřeby, nebo se stávajícími koncepty polemizovali a snažili se je nahradit vlastními "vynalezenými" tradicemi. Hymnografie tak v českém prostředí mj. sloužila pro dané společenství jako důležitý legitimizační sebeidentifikační nástroj.  

V kurzu se zaměříme na dva nejfrekventovanější koncepty českých dějin raného novověku, jež byly definovány především konfesijně (z pozic katolických a ne-katolických), a to včetně jejich modifikací po konstituování českého pobělohorského exilu. Budeme sledovat, jak byly dané koncepty formulovány pomocí kancionálových repertoárů i paratextů a jak se hymnografie ve vernakulárním jazyce v raném novověku podílela na definování identity českého společenství a jeho kolektivní paměti.                  

Tematické okruhy:

I. bratrský koncept 16. století (J. Blahoslav)

II. luterské koncepty počátku 17. století (T. Závorka Lipenský; tvůrci Kancionálu z r. 1620)

III. pobělohorské exulantské koncepty (J. A. Komenský; V. Klejch a D. Krman ml.)   

IV. katolický předbělohorský koncept (V. Šturm, J. Rozenplut ze Švarcenbachu)

V. katolické pobělohorské koncepty (J. Tanner, M. V. Šteyer,  V. K. Holan Rovenský, A. Koniáš)  

Literatura základní:

BLAHOSLAV, Jan: Písně duchovní evanjelitské. Ivančice: Bratrská tiskárna 1564 (K12861)

Kancionál aneb Zpěvové církve evanjelitské. Praha: D. Karolides z Karlšperka 1620 (Knihopis. Dodatky IV /bez knihopisného čísla/)

HOLAN ROVENSKÝ, Václav Karel: Capella regia musicalis. Praha: J. Laboun 1694 (K01458)

KLEJCH, Václav : Evangelický kancionál. Žitava : vl. nákladem 1717, 1722, 1727 (K03972-03974)

KOMENSKÝ, Jan Ámos: Kancionál. Amsterdam: K. Kunrád 1659 (K03710)

KONIÁŠ, Antonín: Cytara Nového zákona.Hradec Králové: V. J. Tybély 1727 (K04288)

ROZENPLUT z ŠVARCENBACHU, Jan: Kancionál. To jest sebrání spěvův pobožných. Olomouc: J. Handl 1601 (K14907)

ŠTEYER, Matěj Václav: Kancionál český. Praha: J. Černoch 1683 (K15935)

ŠTEYER, Matěj Václav: Kancionál český. Praha: J. K. Jeřábek 1687 (K15936)

ŠTURM, Václav: Rozsouzení a bedlivé uvážení velikého kancionálu od bratří valdenských …  sepsaného. Praha: B. Valda 1588 (K16007)

ŠTURM, Václav: Odpověď slušná a důvodná na velmi hanlivou a rouhavou obranu kancionálu bratrského. Litomyšl: O. Graubenc 1590 (K16005).

TANNER, Jan: Muž apoštolský aneb Život a ctnosti ctihodného pátera Albrechta Chanovského z Tovaryšstva Ježíšova v českém království. Ed. J. Vašica. Praha: L. Kuncíř 1932.

ZÁVORKA LIPENSKÝ, Tobiáš: Písně chval božských. Praha: J. J. Dačický 1606 (K17176)  

Literatura výběrová:

ASSMANN, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: Beck 2006. 

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. (Přel. Martin Pokorný). Praha: Prostor 2001.

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina - SLÁDEK, Miloš - SVATOŠ, Martin (eds.): Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: FÚ AV ČR - ÚČL AV ČR - HÚ AV ČR 2013.

Ducreux, Marie-Elisabeth: "Novost" hymnologického umění A. Michny z Otradovic stručně naznačena. Hudební věda 2001, s. 48n. von FRIEDENBURG, Robert (eds.): "Patria" und "Patrioten" vor dem Patriotismus. Pflichten, Rechte, Glauber und die Rekonfigurierung europäischen Gemeinwesen im 17. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz 2005.  

FUKAČ, Jiří - VYSLOUŽIL, Jiří (reds.): Slovník české hudební kultury. Praha, Supraphon 1997 (hymnologická hesla).

KOUBA, Jan: K blahoslavovské redakci českobratrských zpěvníků [Miscellanea musicologica XII]. Praha: FF KU 1960.

KOUBA, Jan: V. Klejch a jeho Historia o vydání kancionálů v národu českém [Miscellanea musicologica XIII]. Praha: FF KU 1960.

KOUBA, Jan: Blahoslavův rejstřík autorů českobratrských písní a jeho pozdější zpracování [Miscellanea musicologica XVII]. Praha: FF UK 1962.

KUBIŠTA, Albert: "Jesuitische Polemiken gegen die Brüderunität. Kontroverstheologie in den böhmischen Ländern um 1600", Acta Comeniana 17, 2003, s. 117-135

LOUTHAN, Howard: Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém. (Přel. Zdeněk Rucki). Praha: Rybka 2011.

MALURA, Jan: Kancionál. In Merhaut, Luboš a kol. Lexikon české literatury 4/II. Praha: Academia 2008, s. 1899-1906.

MALURA, Jan: Písně pobělohorských exulantů (1670-1750). Praha: Academia 2010.

MARKSCHIES, Christoph - WOLF, Markus (eds.): Erinnerungsorte des Christentums. München: C. H. Beck 2010.

PETHES, Nicolas: Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien zur Einführung. Hamburg: Junius 2013, 2., přeprac. vyd.

ŠKARKA, Antonín (ed.): Jan Amos Komenský: Duchovní písně. Praha: Vyšehrad 1952.

ŠKARKA, Antonín: Kapitoly z české hymnologie. In Škarka, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. (Ed. Jan Lehár). Praha: Odeon 1986, s. 190-302.

ŠKARPOVÁ, Marie: J. A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen hymnologischen Tradition in der Mitte des 17. Jhs., Musicologica Brunensia  47, 2012, 1, s. 43-64.

VÁLKA, Josef: Dva pokusy o řešení "české otázky": Komenský a Balbínův okruh, In Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Brno: Matice moravská 2009, s. 52-60.