Charles Explorer logo
🇬🇧

Narratology

Class at Faculty of Arts |
ABO500255

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy

1. Naratologie, narativita, narativ. Základní narativní struktury (příběh a diskurs, mimésis a diegésis) a způsoby jejich fungování (textová ekonomie vyprávění, vylučování, výběr, koherence; referenční odkazování dovnitř a vně textu; aktualizace, autentifikace a konkretizace; reprezentace jako mimésis i performance);

2.1.Základní složky zobrazeného světa: Příběh

2.2. Děj, událost  (syžet a fabule; souslednost, soudržnost, příčinnost; pravděpodobnost a motivovanost; typologie dějové kompozice; vyprávěcí jádra a vyprávěcí satelity);

2.3. Postavy (postava jako entita vypůjčená v aktuálním světě versus postava textová; uzavřené a otevřené konstrukty postav; paradigmatické a syntagmatické rysy konstruování postavy; postava jako dějový prvek, postava jako funkce a aktant)

2.4. Prostor (prostor a místo; prostor jako narativní doména; prostorové členění: vnitřní a vnější prostory, prostorový horizont a vertikála)

2.5. Čas (čas příběhu a čas diskursu; linearita a řád; časová distance: analepse a prolepse, amplituda; trvání; frekvence)

3. Narativní svět jako svět možný, a to fikční. Způsoby zakládání a fungování fikčního světa (vnitřní významové uspořádání narativu)

4. Vypravěč (typologie textových subjektů; adresát; typy promluv ve vyprávění; "vyprávěné" a "nevyprávěné" zprostředkování; vyprávěcí způsoby; reflektor, hledisko a fokalizace; říkání a předvádění)

5. Čtenář (ve) vyprávění

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je nabídnout uvedení do oblasti teorie vyprávění. Výklad problematiky se bude pohybovat na pomezí mezi soudobou narativní teorií a využitím vybraných narativních pojmů pro interpretaci vybraných jevů z české i světové narativní prózy.