Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Literary History II

Class at Faculty of Arts |
ABO500258

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jaro 2024      

Každý účastník semináře si během semestru připraví jedno delší a jedno kratší vstoupení (referát a informaci o četbě, resp. koreferát). 26. 2. Úvod, práce v semináři   4. 3.

Literární historie a (literární) současnost

Karlheinz Stierle: Dimenze rozumění. Místo literární vědy. Česká literatura 41, 1993, č. 2, s. 115–137 (zejm. část V-VI): Dnešní místo literární historie?

Paul de Man: Literary History and Literary Modernity…   11. 3.

Dějiny literatury a literární dějepis

René Wellek: Literární historie. In Warren, A. – Wellek, R.: Teorie literatury. Přel. M. Calda a M. Procházka, Votobia, Olomouc 1996, s. 361–388.

Claudio Guillén: 16. Historické konfigurace: Historiologie. In Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy. Přel. A. Housková, A. Berendová, M. Housková, Triáda, Praha 2008, s. 310–362.       18. 3.

Auerbachova Mimesis: četba, české ohlasy (jiná rozpracování filologického modelu – Curtius, Spitzer…)

Četba

Erich Auerbach: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Přel. M. Žilina a R. Preisner, doslov P. Rákos  (Mladá fronta, Praha 1968, 1998) + Figura, in Souvislosti 27, 2016, č. 3.

Miloš Černý: Mimesis, Tvář 4, 1969, č. 6, s. 60–62.

Zdeněk Kožmín: Styl a člověk, Host do domu 16, 1969, č. 15, s. 31–32. 

Alena Einhornová: Poznámky k Auerbachově Mimesis, Česká literatura 18, 1970, č. 3–4, s. 299–305.

Erich Auerbach a Martin Pokorný o E. Auerbachovi in Souvislosti 27, 2016, č. 3.  

Auerbach, pojem světové literatury (Weltliteratur) a jejich aktualizace v nedávné minulosti a současnosti

Erich Auerbach: Philologie der Weltliteratur. Sechs Versuche über Stil und Wirklichkeitswahrnehmung. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1992 (Knihovna germanistiky G–N1441) .

Literary History and the Challenge of Philology. The Legacy of Erich Auerbach. Stanford UP, Stanford, CA 1996 (soubor pdf).     25. 3.

 Pojem realismu jako literárněhistorický pojem (Jakobson, Wellek, Lukács, Grebeníčková…)

Růžena Grebeníčková: Proměny poetiky dvacátého století + Moderní román a krize epična + Literatura faktu a teorie románu + Román a skutečnost. In R. G.: O literatuře výpravné. Ed. Michael Špirit, Institut pro studium literatury – TORST, Praha 2015, s. 9–21, 31–37, 70–87 + Georg Lukács: Metafyzika tragédie. Ed. Růžena Grebeníčková, Československý spisovatel, Praha 1967.

Roman Jakobson: O realismu v umění. In R. J.: Poetická funkce. Ed. Miroslav Červenka, Nakladatelství H&H, Jinočany 1995, s. 138–144.

René Wellek: Pojetí realismu v literární vědě. In R. W.: Koncepty literární vědy. Ed.  Vladimír Papoušek, Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, s. 107–128.     8. 4.

Přesah myšlení M. Foucaulta k literární historii (Dějiny šílenství; Slova a věci; Nietzsche, genealogie, historie)

Hubert L. Dreyfus – Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Herrmann a synové, Praha 2002, kap. 1.1 + 1.2; M. F.: Slova a věci, Archeologie vědění...

M. Foucault: Dějiny šílenství (1993; přemluva, kap. 1, 2, 7, 8, závěr); Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Přel. M. Marcelli, Kalligram, Bratislava 2000 (příp. český překlad P. Horáka, Filosofia 2007; kap. 1-4 + 10) + Jan Patočka: ref. Slova a věci. In J. P.: Fenomenologické spisy II. Sebrané spisy Jana Patočky 7. Praha 2009, s. 527–541   15. 4.

Polemika: A. Grund:  K. J. Erben   22. 4.

Dějiny kritiky: Felix Vodička   29. 4.  

Monografické studium: Opelíkovi Čapkové   13. 5.

Stav a perspektivy oboru    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář volně navazuje na přednášku o metodologii literární historie ze zimního semestru. Je určen zájemcům o hlubší porozumění vybraným literárněhistorickým textům s metodologickými, resp. interpretačními impulsy, které působily na proměnu oboru či názoru na některé literárněhistorické fenomény s přihlédnutím k dějinám literatury v Čechách.

Program je tentokrát věnován výběrově komparatistickým problémům, které přednáška tematizovala pouze okrajově, především působení prací Ericha Auerbacha. Po bloku věnovaném přesahu Foucaultova pojmosloví do (literárního) dějepisu se seminář v závěru zaměří na modelové příklady literárněhistorické monografie (J.

Opelík: Josef Čapek) a na současné aktualizace syntetizujících přístupů k dějinám (moderní) literatury, na jejich úskalí a přednosti.