Charles Explorer logo
🇬🇧

Concepts of Lyrics

Class at Faculty of Arts |
ABO500259

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška se zaměří na širší okruh otázek kolem vztahu poezie a teorie, uvede základní pojmy používané v teoriích lyriky a zaměří se blíže na pojetí básnické řeči a teorie básnického subjektu. Oba tyto základní pojmy se pokusíme probrat v historické perspektivě s důrazem jednak na orální teorii a otázky strukturních rozdílů mezi orální a psanou poezií, a dále na proměny a pozadí těchto pojmů v moderní poezii. V průběhu přednášky budou uvedeny vybrané současné přístupy k poezii/lyrice v souvislosti s probíranou látkou.

Hlavní tematické okruhy:

- předběžné vymezení pojmů a rámec tématu, lyrika a ostatní literární druhy

- původ a počátky poezie - teorie, historie a literární uchopení problému

- otázka orality: orální, mluvená a psaná poezie

- hlas a obraz jako základní složky básně, otázka vztahů mezi nimi z historické a teoretické perspektivy

- básnická řeč: pojetí básně jako absolutní řeči, otázka kontextu a modality básně, monologické a dialogické pojetí

- lyrický subjekt, autorský subjekt a historické otázky

- rétorika a poezie prožitku

- základní témata poezie a jejich proměny

- krajina v poezii, krajina a subjekt, přírodní lyrika

- hudba a hudebnost v lyrice

- čas v lyrice

- básník a společenská role básníka, poezie a politika

- základní rysy moderní poezie (od poloviny 19. století)

- teorie lyriky s důrazem na soudobé přístupy, mj. ekokritika a transnacionalismus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je obsahem a náročností koncipována jako pokračování bohemistického kursu Poetika poezie, prózy a dramatu, se zaměřením na lyriku a její teorii. Měla by podat přehled o teoretické reflexi poezie v západní kultuře s přihlédnutím k české poezii.

V průběhu kursu projdeme základní koncepce lyrické poezie, jejich historický vývoj, vybrané básně, které jednotlivé okruhy reprezentují. Závěr přednášky bude věnován aktuálním otázkám v teorii poezie.