Charles Explorer logo
🇬🇧

Bridel´s Prose

Class at Faculty of Arts |
ABO500262

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Bridel prozaik magisterský kurz  

Požadavky pro získání atestace: zájem, absolvování základního kurzu raně novověké literatury; znalost němčiny a latiny vítány, nejsou však podmínkou aktivní práce v semináři (účast v diskusi), ústní referát  

Charakteristika kurzu:

Zejména zásluhou J. Vašici se od 30. let 20. století do českého literárního kánonu postupně prosadilo dílo F. Bridela (1619 - 1680), ovšem téměř výhradně jeho skladby básnické. Jeho prozaická tvorba je přitom nesrovnatelně početnější, žánrově různorodější a ve své době byla též rozšířenější; navíc je mnohdy úzce spojena s jeho skladbami veršovanými (viz např. prosimetrické útvary), ale též např. s útvary vizuální povahy.

Kurz nabídne základní uvedení do vybraných prozaických děl F. Bridela i do dějin jejich interpretací. Cílem seminárních setkání bude vedle základního seznámení s vybranými žánry české barokní prózy a její poetikou rovněž hledání odpovědi na otázku, nakolik je upřednostňování Bridelovy poezie před jeho prozaickým dílem oprávněné.  

Tematické okruhy:

I. katechismy a katechetická literatura

II. meditativní příručky

III. hagiografická pojednání (legendy, knihy zázraků, poutnické spisky)

IV. spisy hagiograficko-historiografické povahy  

Literatura základní:

F. Bridel: Katechyzmus obecnímu lidu i mládeži velmi užitečný, Praha, Univerzitní tiskárna 1672 (Knihopis č. 1428)

F. Bridel: Catechismus s novými obrazy, b. m. a .t. 1684 (Knihopis č. 1429 a 1434)

F. Bridel: Rok nebeský aneb Památka obcování jakož i vzývání svatých a světic božích, Praha, Jezuitská tiskárna 1674 (Knihopis č. 5995)

F. Bridel: Sláva svatoprokopská, Praha, Jezuitská tiskárna 1662 (Knihopis č. 1341; viz též 2., rozšířené vydání Litomyšl,  D. Kamenický 1689 - Knihopis č. 1342)

F. Bridel: Studně zdravohojitedlná sv. Vácslava knížete, mučedlníka a dědice českého, Praha, Jezuitská tiskárna 1659 (Knihopis č. 4562)

F. Bridel: Stůl Páně, Praha, Jezuitská tiskárna 1660 (Knihopis č. 1345)

F. Bridel: Ustavičný kříž Ježíše Krista, Praha, Jezuitská tiskárna 1674 (Knihopis č. 4594)

F. Bridel: Zlatý klénot mnohými pěknými užitečnými otázkami ozdobený, Praha, Jezuitská tiskárna 1656 (Knihopis č. 16596)

F. Bridel: Zpráva o velikém tryumfu ku poctivosti sv. Františka Xaveria, Praha, b.t. a n. 1658 (Knihopis č. 17334; viz též eds. A. A. Fidlerová - J. Andrle a kol.: Františku nebeský, vyslanče přímořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století. Příbram, Pistorius & Olšanská 2010, s. 35-56)

F. Bridel: Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače, Praha, Jezuitská tiskárna 1657 (Knihopis č. 1347; viz též ed. J. Vašica: Bedřich Bridel. Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznávače, Praha 1936)  

  Literatura výběrová:

G. Dierna: Život svatého Ivana od Fridricha Bridela: text jako hledání, in Z. Pokorná - m. Svatoš (eds.): Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha - Köln - Weimar -Wien, PNP - Böhlau Verlag 1992, s. 199-217.

M. - E. Ducreux: Dévotion, littérature et poésie au XVIIe siêcle: Bridel et Nádasi, in L. Kačic - S. Zavarský (eds.): Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16. - 18. Jahrhundert. Bratislava, Slavistický ústav  SAV 2008, s.  89-112.

K. Erdei: Auf dem Wege zu sich selbst. Die Meditation im 16. Jahrhundert. Eine funktionsanalytische GAttungsbeschreibung. Wiesbaden, O. Harrassowitz 1990.

Z. Kalista: Ještě poznámky na okraj legendické tvorby českého baroka, Listy filologické 70, 1946, s. 35n.

R. Lunga - V. Petrbok: Barokní kult svatého knížete Václava v česko-německých literárních souvislostech, inP. Kubín (ed.), Svatý Václav. Na památku 1100.  výročí narození knížete Václava Svatého, Praha, UK 2010, s. 377-400.

J. Malura: Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Ostrava, Ostravská univerzita 2015.  

P. Nevímová: Funkce obrazu v umění jezuitského řádu, in M. Bartlová (ed.): Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy, Praha, Argo 2004, s. 107-115.  

V. Petrbok: Bridelův překlad poutní knížky o svatém Václavu: marginalia k svatováclavskému literárnímu kultu v jihoněmecké kultuře 17. a 18. století, in týž, Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek, Praha, Triáda 2012, s. 62-94

A. Škarka: Fridrich Bridel nový a neznámý. Praha, UK 1969.

G. Tüskés: Johannes Nádasi. Europäische Verbindungen der geistlichen Erzählliteratur Ungarns im 17. Jahrhundert. Tübingen, M. Niemeyer 2001.

J. Vašica: České literární baroko. Praha, Vyšehrad 1938.

J. Vintr: Die Komposition der Dichtung "Das Leben des heiligen Ivan, des ersten Eremiten in Böhmen" (1657) von Fridrich Bridel, in Wort - Geist - Kultur, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, P. Lang 2007, s. 325-335.  

Další studijní literatura bude upřesněna na začátku kurzu.