Charles Explorer logo
🇬🇧

Václav Havel´s Key Concepts in the Perspective of Cognitive Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500270

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Klíčové pojmy Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky

Kurz navazuje na seminář Jazyk a komunikace v textech V. Havla, konaný v LS 2015. Na základě kognitivnělingvistické interpretace Havlových textů tam vznikla myšlenka uspořádat ve spolupráci s prof. Davidem S. Danaherem (University of Wisconsin) slovník klíčových pojmů Václava Havla (dosud jsme se zabývali pojmy DOMOV, IDENTITA, MÍR, NADĚJE, MOC, ODPOVĚDNOST, POSTMODERNA a SVĚDOMÍ). Náplní pokračujícího havlovského semináře bude v této souvislosti (opětovné) čtení textů V. Havla (zejména esejů a projevů, ale podle zájmu i jiných žánrů) prizmatem kognitivní lingvistiky s cílem vytvořit hesla v poměrně specifickém typu slovníku. V centru pozornosti bude zejména otázka tradičních (českých) konceptualizací určitých hodnot a jejich autorských rekonceptualizací, majících často podobu metafory, narativní struktury nebo blendu. (Součástí hesel v připravovaném slovníku budou totiž mj. i poukazy k těm či oněm i způsobům konceptualizace daných skutečností.) Zároveň se budeme zabývat i teoreticko-metodologickými základy předmětu - četbou havlologické literatury i literatury kognitivnělingvistické. Kromě studií Davida S. Danahera bude věnována pozornost teorii kulturně klíčových slov Anny Wierzbické a etnolingvistickému přístupu Jerzyho Bartmińského (kognitivní definice, stereotyp, konotace). Výstupem semináře bude soubor přípravných materiálů k dalšímu možnému využití při tvorbě slovníku.

Seminář se uskuteční ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Účastníci se seznámí s možnostmi studia, které tato instituce nabízí, i s dalšími jejími aktivitami.

V semináři jsou vítání zvlášť absolventi loňského kurzu Jazyk a komunikace v textech Václava Havla - ABO500402  (ti by měli mít při zápisu přednost), ale i všichni další zájemci o četbu a kognitivnělingvistickou interpretaci textů V. Havla.          

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je orientován ke studiu textů V. Havla prizmatem kognitivní lingvistiky, zejm. (ale nejen) na základě knihy a statí Davida S.

Danahera. Cílem je prodiskutovat a připravit podklady pro hesla ve specifickém pojmovém slovníku V.

Havla. V centru pozornosti bude zejména otázka tradičních (českých) konceptualizací určitých hodnot či fenoménů (např.

DOMOV, IDENTITA, MÍR, NADĚJE, MOC, ODPOVĚDNOST, POSTMODERNA, SVĚDOMÍ) a jejich autorských rekonceptualizací, majících často podobu metafory, narativní struktury nebo blendu. Využito bude také teorie tzv. kulturně klíčových slov Anny Wierzbické a etnolingvistického přístupu Jerzyho Bartmińského (kognitivní definice, stereotyp, konotace).

Seminář se uskuteční ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Účastníci se seznámí s možnostmi studia, které tato instituce nabízí, i s dalšími jejími aktivitami.