Charles Explorer logo
🇬🇧

Ontogeny of Preschool Children Language

Class at Faculty of Arts |
ABO500307

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní pojmy a jejich vymezení.

Charakteristika hlavních koncepcí osvojování jazyka.

Kognitivní procesy a řeč.

Faktory ovlivňující ontogenezi jazyka.

Nárůst slovní zásoby - slovnědruhová charakteristika.

Osvojování gramatických kategorií.

Vyjadřování časoprostorových vztahů.

Vztah produkce a porozumění jazyku.

Vztah verbálních a neverbálních prostředků.

Řeč matky orientovaná na dítě - specifické rysy.

Porovnání koncepce J. Piageta a L. S. Vygotského.

Vývojové poruchy jazyka; problematika bilingvismus.

Souhrnná diskuse.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do problematiky osvojování mateřského jazyka. Charakteristika základních tematických okruhů osvojování jazyka a nejvýznamnějších teoretických koncepcí (nativismus, behaviorisnus, kognitivní přístupy...).

Orientace na osvojování jazyka v kontextu socializace a vývoje kognitivních procesů. Studium vybraných teoretických i empirických prací sledujících různé aspekty dětského jazyka: faktory ovlivňující ontogenezi jazyka, osvojování slovní zásoby a gramatických struktur, vztah produkce a porozumění jazyku, vztah verbálních a neverbálních prostředků, vliv tzv. řeči matky orientované na dítě, nástin problematiky vývojových poruch jazyka, problematika bilingvismus.