Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Abroad

Class at Faculty of Arts |
ABO500309

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní pojmy: kreol, pidžin, dekreolizace, interference, bilingvismus; vystěhovalectví z českých zemí a rozšíření češtiny ve světě (mapa migrace, emigrantské vlny - základní přehled chronologický a geografický, souhrn reemigrace, početní zastoupení Čechů v jednotlivých státech).   2. Čeština pronikající do zahraničí I: kulturní expanze češtiny ve středověku (do r. 1620): výpůjčky do cizích jazyků (kulturní expanze češtiny)   3. Emigrace po Bílé hoře do 19. st.: tisk českých knih v pobělohorském exilu, zejm. v Halle, bibličtina na Slovensku, rozbor textů, kontakt češtiny se slovenštinou od středověku do současnosti   4. Český jazyk v USA v 19. st. a v 1. pol. 20. st., rozbor textů   5. Český jazyk v USA ve 2. pol. 20. st. a na zač. 21. st., rozbor nahrávek texaské češtiny   6. Český jazyk v Polsku (český koutek v Kladsku, Střelínsko, Sycovsko, Zelów)   7. Český jazyk v Rumunsku, rozbor audionahrávek   8. Český jazyk v bývalé Jugoslávii (Chorvatsko, Bosna, Srbsko)   9. Český jazyk v Austrálii a Kanadě.   10. Český jazyk ve Vídni   11. Český jazyk v bývalém carském Rusku, na Volyni + v Jižní Americe   12. Jazyk reemigrantů  

Součástí semináře je rozbor autentických nahrávek    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na seznámení s historií a současností českého jazyka v komunitách mimo dnešní území českých zemí. Zohledněn je tedy aspekt diachronní (typy emigrace v minulosti podle motivů, vývoj českého jazyka v zahraničních komunitách) i synchronní (zejm. současný stav).

Předmětem referátů a diskuse je vedle obecných otázek starší a současná jazyková (a zčásti též kulturní) situace ve vybraných krajanských komunitách (zejm. USA, Slovensko, Polsko, Austrálie, Rakousko, Rumunsko, Ukrajina aj.); analyzují se i konkrétní jazykové projevy z krajanského prostředí.

Studium českého jazyka v zahraničí je vhodným doplněním dialektologie a vývoje českého jazyka, v klasických příručkách dějin češtiny nebývá zmiňováno vůbec, v dialektologickém bádání včetně ČJA je zohledněno jen částečně, ale o výrazném jazykovém povědomí emigrantů svědčí mj. stovky českých periodik vydávaných krajany v průběhu posledních dvou staletí.