Charles Explorer logo
🇬🇧

Child in Fiction

Class at Faculty of Arts |
ABO500327

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Zmíněný proces lze sledovat ve třech tematických oblastech: 1) Prosazování uměleckých hodnot v programových úvahách a v kritice na počátku 20. století: V. Tille, J. Petr, tzv. boj o pohádku (In: Počátky kritického myšlení o literatuře pro děti a mládež, ed. H. Šmahelová. FF UK Praha 1999). 2) Pohádka jako "vlajkový žánr" moderního pojetí LDM: almanach Sníh, pohádky a povídky V. Tilleho, J. Mahen, Co mi liška vyprávěla, K. Čapek, Nůše pohádek, J. Wolker, V. Vančura). 3) Dítě/dětství jako zdroj avantgardních poetik: K. Teige (Stavba a báseň), V. Nezval (poezie, próza, eseje), F. Halas, Ladění, Imogena.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Teze:

V období avantgardy se završil proces, který směřoval k pojetí tvorby pro děti jako plnohodnotné součásti národní literatury. Zároveň se samotný fenomén dětství stal jedním z nejvýraznějších zdrojů programově požadované autenticity, z něhož čerpal jak poetismus, tak i literární a výtvarná díla surrealistická. Oba tyto jevy mají svůj historický vývoj, který i přes určitá specifika vypovídá o vícevrstevných vztazích a souvislostech mezi modernou a avantgardou.