Charles Explorer logo
🇬🇧

Images of Past

Class at Faculty of Arts |
ABO500341

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus kurzu:

Urban memory. Jak je minulost přítomna ve veřejném prostoru města? Jak městská krajina utváří kolektivní představy o čase a dějinách? Vstup do problematiky.

Proměny městského prostoru po roce 1989: přepisování socialistické paměti míst.

Pražské pomníky a další místa paměti. Terénní sonda do městské krajiny v okolí FFUK.

Zmizelé Čechy. Sonda do úspěšné edice nakladatelství Paseka, jež se zaměřuje na rekonstrukci zaniklé tváře českých a moravských měst s pomocí fotografie. Srovnání se staršími verzemi dějin měst.

Metodologické inspirace: četba případových studií z oblasti urban memory (Berlín, Mexico City, Paříž, Tokio aj.)

Psaní města. Literární obrazy města jako prostoru paměti. Romány W. G. Sebalda a české literární reprezentace příběhu a historické identity měst.

Proměny Prahy jako prostoru paměti.

Jak se performuje městská identita? Případová sonda do dějin malého českého města dle výběru.

Město, prostor a čas. Jaké představy o minulosti a historickém čase se utvářejí v rámci městského veřejného prostoru? Případová studie zaměřená na fenomén zanikání a znovuobjevování zmizelých míst.

Urban memory a nová média: geolokační technologie a utváření kolektivní paměti ve veřejném prostoru (Paměť národa).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

LS 2014/2015

Anotace:

Seminář je programově interdisciplinární. V tematickém zaměření na kulturní paměť a reprezentování minulosti ve veřejném prostoru propojuje perspektivy řady disciplín (dějin a teorie médií, historiografie, literární vědy, muzeologie, paměťových studií a tzv. public history). Rámcové téma pro LS 2014/2015 představuje vztah města a kulturní paměti. Seminář se zaměří na různé způsoby utváření sdílené minulosti ve veřejném prostoru města. Vedle knih o dějinách měst se tak objeví kupříkladu významné literární reprezentace, které utvářejí historickou identitu konkrétních měst (např. Kafkova Praha). Pozornost se zaměří též na obrazy minulosti, které se utvářejí v rámci turistické sebeprezentace měst (městské oslavy, reprezentační publikace, průvodce aj.). Důležitou roli budou hrát též pojmenování a pomníky, které odkazují k historii. Vycházíme z předpokladu, že městský prostor představuje jeden z dominantních rámců, v němž se utváří a sdílí představy o minulosti.