Charles Explorer logo
🇬🇧

Metamorphoses of the Narrator: Czech Pre-War Avant-Garde Prose as Part of (Central) European Modernism

Class at Faculty of Arts |
ABO500351

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Tematické okruhy: 1) Estetická moderna jako kritický protihlas vůči racionalisticko-technickému modernismu: její filozofická východiska. Estetické proměny evropského modernismu: radikální změna paradigmatu na počátku 20. století. Centrální problémy (středo)evropské moderny: krize subjektu, krize poznání a krize jazyka. Četba: Hugo von Hofmannsthal, Dopis lorda Chandose (1902) Rainer Maria Rilke, Zápisky Malta Lauridse Brigga (1910) Franz Kafka, Rozjímání (1913), Popis jednoho zápasu (1904-6) Richard Weiner, Let vrány, Rovnováha (Netečný divák a jiné prózy, 1917) Karel Čapek/Josef Čapek, Zářivé hlubiny (Zářivé hlubiny a jiné prózy, 1916) Sekundární literatura: Vietta, Silvio: Die literarische Moderne. Metzler, Stuttgart 1992 (Einleitung, Der Begriff der Moderne, s. 7-37; Erkenntnis-und Sprachkrise, s. 131-157). Anderson, Mark M.: Kafka´s Clothes. Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin de Siecle. Oxford University Press, Oxford 1992. Baudelaire, Charles: Malíř moderního života. In: Úvahy o některých současnících (Usp. Jan Vladislav). Odeon, Praha 1968, s. 587-625. Nietzsche, Friedrich: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Oikoymenh, Praha 2006. Benjamin, Walter: O některých motivech u Baudelaira. In: Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979, s. 81-112. Benjamin, Walter: Franz Kafka. In: Literárněvědné studie. Oikoymenh, Praha 2009. 2) Předválečná avantgarda: mezi symbolismem a avantgardou (polemika mezi Karlem Čapkem a F. X. Šaldou), mezi symbolem a alegorií, mezi alegorií a ironií, kritika racionalismu. Četba: Karel Čapek, Boží muka (1917) Richard Weiner, Škleb (1919) Sekundární literatura: Uhle, Dorothea: Avantgarde, Zivilisationskritik und Pragmatismus in Karel Čapeks "Boží muka". Peter Lang, Frankfurt am Main 2006 Opelík, Jiří: Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek. Torst, Praha 2008 Benjamin, Walter: Původ německé truchlohry. In: Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979, s. 237-401. Bürger, Theorie der Avantgarde. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1974. Man, Paul de: Rétorika temporality. In: Umění, krása, šeredno (Ed. V. Zuska). Karolinum, Praha 2003, s. 117-153. Man, Paul de: Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust. New Haven and London 1979 (příp. něm. překlad: Allegorien des Lesens. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1988). 3) Moderna a smrt (ve) vyprávění. Úpadek "klasického" vyprávění a hledání nových vyprávěcích forem: od vyprávění k sebereflexivnímu psaní, alegorická intence písma. Smrt ve vyprávění: smrt v písmu. Četba: Josef Čapek, Lelio (1917) Jakub Deml, Hrad smrti (1912), Tanec smrti (1914) Franz Kafka, V kárném táboře (1914, publ. 1919), Lovec Gracchus (1917) Sekundární literatura: Opelík, Jiří: Josef Čapek. Melantrich, Praha 1981 Lukács, Georg: Teorie románu. In: Metafyzika tragédie. Československý spisovatel, Praha 1967, s. 95 - 187. Benjamin, Walter: Vypravěč. Úvahy podnícené dílem Nikolaje Leskova (1936). In: Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979, s. 215-234. Adorno, Theodor W.: Vypravěč v současném románu. Souvislosti XIX, 2008, č. 3, s. 13-17. Wolin, Richard: Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption. New York 1982, s. 218-238. 4) Expresionistická próza: spor(y) o expresionismus v české literatuře. Literární kubo-expresionismus. Četba: Richard Weiner, Ztřeštěné ticho, Kostajnik (Lítice, 1916), Uhranuté město (Škleb, 1919) Josef Čapek, Lelio (1917) Jakub Deml, Hrad smrti (1912), Tanec smrti (1914) Sekundární literatura: Hledání expresionistických poetik (ed. Michal Bauer). České Budějovice 2006. Grebeníčková, Růžena: Expresionismus jako hnutí a směr. In: Kritický sborník XIV, 1994, č. 3, s. 9-18. Goszcyńska, Joanna: Expresionismus v české literatuře na začátku 20. století. In: Česká literatura 52, 2004, č. 1, s. 82-89. Chalupecký, Jindřich: Richard Weiner a český expresionismus. In: Střední Evropa 37, 38-39, 1994, s. 92-105, 172-189. Opelík, Jiří: Josef Čapek. Melantrich, Praha 1980. Götz, František: Literární kubismus český. In: Anarchie v nejmladší české poesii. Brno 1922, s. 51-87.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V pojmech vypravěč a vyprávění se sbíhají a protínají rozličné tematické komplexy úvah o estetických proměnách, jež dozrály na počátku 20. století a otřásly nejen uměleckou tvorbou, ale podstatně ovlivnily veškeré kulturní i politické procesy. V proměnách vyprávění se odrážely exemplárním způsobem paradoxy moderny: nemožnost tradičního vyprávění, předpokládajícího ještě srozumitelnost a koherenci světa, na straně jedné, a požadavek hledání jeho nových forem, nového prozaického výrazu, resp. nových narativních postupů, jež by odpovídaly šoku moderny, na straně druhé.

Tyto paradoxy se odkrývají i v prozaické tvorbě autorů předválečné moderny: bratří Čapků, Richarda Weinera a Jakuba Demla. Seminář se soustředí na literárněhistorické problémy vážící se k proměnám vypravěče a vyprávění v tvorbě jmenovaných autorů v kontextu/rámci literatury moderny a jejích klíčových fenoménů: krize subjektu, krize poznání a krize jazyka, sebereflexe jazyka a tematizace psaní mezi alegorií a ironií, sebekonstrukce já v procesu vyprávění/psaní.

Podstatným rysem takto literárněhistoricky zaměřeného semináře bude i jeho rozměr komparatistický: vybrané prozaické texty budou analyzovány v souvislosti s tvorbou dalších autorů středoevropské moderny (H. von Hofmannsthal, F. Kafka, R.

M. Rilke).