Charles Explorer logo
🇬🇧

Rhetoric in the European Tradition

Class at Faculty of Arts |
ABO500356

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři jsou probírána následující témata (každé v rozsahu jednoho, výjimečně dvou seminářů, interpretace teoretických pojednání je postupně doplňována rozbory vybraných českých textů 14.-19. století.): 1) Stručný úvod do zásad klasické rétoriky, seznámení se sekundární literaturou, Bible a rétorika; četba: George A. Kennedy: New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism 2) Antické rétorické spisy jako základ středověké rétoriky; četba: Aristotelés: Rétorika, Rhetorica ad Herennium, Cicero: De inventione 3) Rétorika pozdní antiky a raného středověku; četba: Aurelius Augustinus: De doctrina christiana, Boethius: De topicis differentiis 4) Rétorika vrcholného a pozdního středověku; četba: Galfredus de Vino Salvo: Poetria nova, Nicolaus Dybinus: Declaracio oracionis de beata Dorothea, Prokop, písař novoměstský: Ars dictandi; rozbor: Život svaté Kateřiny, Tkadleček, Jan Hus: Kázání na den Zvěstování Panny Marie, Jan Hus: Věrným Čechóm 5) Antické rétorické spisy objevené a recipované v době humanismu; četba: Hermogenes: On Issues, Pseudolonginus: On the Sublime 6) Rétorika za renesance a humanismu; četba: Erasmus Rotterdamský: On Copia of Words and Ideas; rozbor: Viktorin Kornel ze Všehrd: Kniha o napravení padlého, Knihy o právích Země české 7) Rétorika 17. století; četba: Komenský: Zpráva a naučení o kazatelství; Balbín: Rukověť humanitních disciplín; rozbor: Karel starší ze Žerotína: Apologia, Václav Budovec z Budova: Antialkorán 8) Rétorika 18. století; četba: Campbell: The Philosophy of Rhetoric; rozbor: Koniáš: Vejtažní naučení 9) Rétorika 19. století; četba: Jungmann: Slovesnost; rozbor: Šafařík: Slovo o českém pravopisu 10) Novodobá recepce klasické rétoriky (nová rétorika, komparativní rétorika, rétorická kritika)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem práce v semináři je jednak četba a rozbor podstatných částí antických (pokud byly významným inspiračním zdrojem pozdějšího rétorického myšlení), středověkých a novověkých pramenů pojednávajících o dobovém pojetí různých oblastí klasické rétoriky (se zvláštním zřetelem k rétorice v českých zemích), jednak rétorická interpretace vybraných českých textů 14.-19. století. Studenti se tak nejen seznámí se zásadami, podle kterých byly v klasické rétorické tradici vytvářeny různé typy textů, ale také se naučí jejich vliv v textech identifikovat a hodnotit.