Charles Explorer logo
🇬🇧

Conversation Analysis

Class at Faculty of Arts |
ABO500358

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod, historické a oborové ukotvení KA

Transkripce, střídání replik v rozhovorech, základní pojmosloví KA

Překrývání replik v rozhovorech

Opravy

Interakční lingvistika, prozodie v rozhovorech

Sekvence, párové sekvence, vložené sekvence, (ne)preferované jednání

Vyprávění příběhů v rozhovorech

Členská kategorizační analýza (a sekvence)

KA vs. DA, CDA

Institucionální komunikace

Interview, politické debaty  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je seznámení se základními principy konverzační analýzy (KA). Kurs se zaměřuje především na sekvenční analýzu rozhovoru, ale věnuje se i analýze kategorizační a tematické. Představen bude i současný vývoj KA s důrazem na lingvistické aspekty v KA, tedy na interakční lingvistiku, včetně úlohy prozódie. Pozornost je věnována i souvislostem KA s teorií mluvních aktů a analýzou diskurzu. Kurs je rozvržen do následujících bloků:

Různé přístupy k analýze rozhovoru, specifičnost etnometodologické perspektivy, transkripce

Strukturní "problémy" utváření rozhovoru: sekvenční, kategorizační a tematická analýza

Mechanismus střídání replik mluvčích v rozhovoru, sekvence, párové sekvence, vložené sekvence

Preferenční organizace rozhovoru, presekvence

Interakční lingvistika, prozódie v rozhovorech

Projektování ukončení, resp.pokračování repliky; repliková konstrukční jednotka

Souběžné mluvení (překývání replik), opravy

Globální organizace rozhovoru, vyprávění příběhů

Tematická analýza ("tematické posloupnosti" v rozhovoru)

Členská kategorizační analýza (kategorizování a kategoriálně vázáné aktivity, kategorizační analýza a sekvenčnost rozhovorů)

Problém kontextu v KA, institucionální rozhovory/komunikace

Intertextualita - mediální dialogické sítě

KA versus teorie mluvních aktů a versus analýza diskurzu