Charles Explorer logo
🇬🇧

Dream and Imagination

Class at Faculty of Arts |
ABO500359

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jindřich Štyrský (1899-1942) zůstává i dnes jednou z nejinspirativnějších, ale také nejprovokativnějších osobností české meziválečné avantgardy: malíř, básník, autor avantgardních manifestů, fotografií, básnických próz, autor snových záznamů, esejů o literatuře a umění, typografických návrhů, editor a kritik, ale také autor biografií Jeana Arthura Rimbauda a fragmentární biografie Markýze de Sade. Z tohoto hlediska představuje jeho dílo a život jedinečný pokus o naplnění jednoho z hlavních postulátů avantagardy: co nejdůslednější spojení umělecké a životní praxe.

A přesto v několika směrech nápadně "vybočuje" z "projektu" avantgardního umělce: již v roce 1929 si jasně uvědomil nebezpečí avantgardy - devalvaci autonomního, novátorského umění v lukrativně komerční záležitost a podlehnutí kulturní i politické institucionalizaci - a v sérii tří článků Koutek generace I-III (1929-1930) nepokrytě kritizoval vlastní devětsilskou generaci, že akceptuje parazitování určitých literátů a výtvarníků na poetismu, kteří pod nálepkou avantgardnosti publikují a vystavují kýče, které s poezií - pro Štyrského hlavní měřítko avantgardního uměleckého díla - nemají co dělat. V roce 1927 vystupuje spolu s malířkou Toyen s vlastním a možno říci exklusivně solitérním uměleckým programem "artificielismu" a v roce 1934 je spoluzakladatelem Skupiny surrealistů v ČSR.

Nicméně v roce 1930 vydává materiálově fundovanou biografii jednoho ze svých oblíbených básníků Život J. A.

Rimbauda a od roku 1932 pracuje na biografii Markýze de Sade, která zůstane nedokončena. Nelze přehlédnouut, že spíše tradiční a "konzervativní" literární žánr biografie nápadně kontrastuje s obrazem avantgardního umělce, podobně jako Štyrského zájem a velmi svébytný vztah k estetice a poetice uměleckých směrů, které nebývají běžně spojovány s avantgardou, jako baroko nebo biedermeier.

Na tyto stále provokativní "disonance" ve Štyrského "projektu" avantgardního umělce se bude seminář soustředit, především na základně podrobné a pozorné četby a diskuse Štyrského textů ve vztahu k jeho výtvarnému dílo, neboť obojí je v jeho umělecké biografii realizováno jako komplementární jednota. V popředí budou základní témata Štyrského života a díla a jejich textualizace a vizualizace: eros a tanatos, sen, nostalgie dětské idyly, ruina a pomíjivost, paměť a aura.