Charles Explorer logo
🇬🇧

First language acquisition and development, language disorders

Class at Faculty of Arts |
ABO500385

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Probíraná témata: vymezení oboru a základních pojmů, metody výzkumu dětské řeči, výzkum osvojování češtiny základní teoretické přístupy k osvojování jazyka faktory ovlivňující osvojování jazyka, řeč orientovaná na dítě problematika osvojování zvukové stránky, sémantiky a pragmatiky, slovní zásoby, gramatiky (morfologie a syntaxe), osvojování vybraných dalších jevů (např. vyprávění) periodizace vývoje, základní charakteristika jednotlivých etap specifické případy; základní poruchy a jejich charakteristika

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se věnuje osvojování prvního (mateřského) jazyka dítětem, soustřeďuje se přitom na češtinu a jazyky jí blízké. Seznamuje se základními teoretickými problémy oboru (hlavní teoretické přístupy k osvojování jazyka dítětem; metody výzkumu, historie výzkum osvojování češtiny; faktory ovlivňující osvojování jazyka - včetně tzv. řeči orientované na dítě; některá často diskutovaná témata spojená s osvojováním jazyka - tzv. egocentrická řeč; vztah verbální a neverbální komunikace aj.) a s hlavními otázkami spojenými s osvojováním jednotlivých jazykových rovin a vybraných dalších jevů (osvojování vyprávění; osvojování čtení a psaní aj.), a to v pojetí různých teoretických koncepcí.

Představuje rovněž charakteristické rysy jednotlivých vývojových etap jazyka dětí a mládeže a zabývá se též hlavními poruchami vývoje jazyka a vybranými specifickými případy, jako je např. bilingvismus či osvojování znakového jazyka.