Charles Explorer logo
🇬🇧

Texts through Images

Class at Faculty of Arts |
ABO500387

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

TEXTY SKRZE OBRAZY Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová Požadavky pro získání atestace: pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování diskusního příspěvku, průběžná četba zadaných textů, krátký esejistický text Charakteristika kurzu: Smyslem je „ohledávání“ vztahu vizuality a textuality. Nejpozději od osmdesátých let dochází v humanitních vědách k tzv. obratu k obrazu, na což reagují především kulturální či vizuální studia nebo vizuální antropologie. V letním semestru jsme se zaměřili na hledání různých podob vizuálních reprezentací v textu. Prostřednictvím analýzy konkrétních literárních textů jsme si kladli otázky, zda a jakým způsobem mění „obraz“ verbální reprezentaci, a zajímalo nás, lze-li vysvětlit vizuální zkušenost na základě textuality a jak se změní čtenářova interakce s textem v souvislosti s vizuální zkušeností a různými praktikami pozorování. Jeden z teoretiků vizuální kultury W. J. T. Mitchell konstatoval, že běžně aplikujeme literární přístupy i na čtení obrazů, mluvíme o jejich textualitě, vyprávění, pokoušíme se je číst… Obráceně to však neplatí. Čili východiskem tohoto kurzu nebude analýza primárních literárních textů, jež nějakým způsobem pracují s vizuální reprezentací, ale seznámení s vybranými teoretickými a metodologickými koncepty z okruhu vizuálních studií (vizuální antropologie, teorie filmu a fotografie) a pokus je následně použít pro analýzu, „pozorování“ konkrétních literárních textů. V první části semináře tedy bude dominovat četba teoretických textů a analýza vizuálního materiálu, ve druhé pak interpretace textů uměleckých. Tematické okruhy:

1) Mitchellova teorie obrazu, Panofského ikonologie a ikonografie

2) Myšlení obrazem (Petříček, Deleueze)

3) Konstruování obrazu „druhého“ a „jiného“ (etnografický film, etnofikce – Jean Rouch, antropologický sběr dat – Meadová, Bateson)

4) Formy diváctví a pozorování (dohlížení, šmírování, zevlování,…)

5) Etnografická dokumentárnost a autenticita jako analogie pornografického vyprávění

6) Obrazy moci, dozírání, veřejný obraz

7) Obraz – paměť – emblematizace vzpomínání

8) Tvář milovaného – obraz a fotografie v milostném diskursu

9) Katalogy melancholie – filosofie fotografie podle Barthese a Sontagové

10) Obraz a text jako ornament, arte terapie – art brut 19/10 W.J.T Mitchell: Teorie obrazu. In Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2017, s. 24-120. 26/10 Roland Barthes: Rétorika obrazu, Světlá komora 2/11 David Summers: Reálná metafora (In Kesner, Ladislav (ed.): Vizuální teorie. H & H 2005, s. 121-

155) Michael Podro: Znázornění a zlaté tele (In Kesner, Ladislav (ed.): Vizuální teorie. H & H 2005, s. 91-121) 9/11 Hans Belting: Introduction. In Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art. The University of Chicago Press, Chicago

1996. s. 1-17. Pavel Florenskij: Ikonostas 23/11 André Bazin: Ontologie filmového obrazu Sergej Ejzenštejn: Dickens, Griffith a my Deleuze: Obraz pohyb + Chris Marker: Rampa 30/11 Marcus Banks: Obraz, objekt a interpretace (In Burzová, Petra; Hirt, Tomáš; Lupták, Ĺubomír (eds.): Vizuální antropologie: Klíčové studie a texty. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

2015. s. 57–70) Malcolm Collier: Fotografické zkoumání sociální a kulturní zkušenosti (In Burzová, Petra; Hirt, Tomáš; Lupták, Ĺubomír (eds.): Vizuální antropologie: Klíčové studie a texty. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

2015. s. 97–114) Alberto Manguel: Obraz jako nepřítomnost, Obraz jako paměť 7/12 Hansen, Needhamová, Nichols: Pornografie, etnografie a diskurzy moci (In Čeněk, David, Porybná, Tereza (eds.): Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Praha: Pavel Mervart 2016, s. 147-189 + Šílení mistři, Sochy také ožívají 14/12 W.J.T Mitchell: Obrazy a moc. Iluze: Hledíce na hledící zvířata. In Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2017, s. 338-355. John Berger: Proč se dívat na zvířata. In O pohledu. . Praha: Fra, 2009, s. 11 –

39. Mieke Bal: Dead Flesh, or the Smell of Painting. In Bryson, Norman et al. (eds.) Visual Culture. Image and Interpretations. University Press of New England, Hanover NH, 1994, s. 365-384. 21/12 4/1 11/1 Holis Frampton: Nostalgia Doporučená literatura BANKS, M. - MORPHY, H. (eds.): Rethinking Visual Anthropology. Yale University Press,

1999. BARTHES, R.: Světlá komora - poznámky k fotografii. Praha: Fra,

2005. BERGER, J.: Způsoby vidění. Praha: Labyrint,

2016. BERGER, J.: O pohledu. Praha: Fra,

2009. COLLIER, J. - COLLIER, M.: Visual Anthropology: Photography as a Research Method. University of New Mexico Press,

1986. ČENĚK, D., PORYBNÁ, T. (eds.): Vizuální antropologie: Kultura žitá a viděná. Praha: Pavel Mervart,

2016. (kap. Pornografie, etnografie a diskurzy moci, s. 147-189) ČINÁTLOVÁ, B.: Odradky. Příbram: Pistorius a Olšanská,

2015. DVOŘÁK, T. a kol.: Fotografie, socha, objekt. Akademie múzických v Praze,

2017. El GUINDI, F.:Visual Anthropology: Essential Method and Theory. AltaMira Press,

2004. ELKINS, J. : Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia,

2007. FEDROVÁ, S., JEDLIČKOVÁ, A.: Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce, Praha: Akropolis,

2016. FILIPOVÁ M, RAMPLEY, M. : Možnosti vizuálních studií. Brno, Barrister a Principal,

2007. FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, a.s.,

2007. FOUCAULT, M.: Toto nie je fajka. Bratislava: Kalligram,

2010. HOCKINGS, P. : Principles of Visual Anthropology. Walter de Gruyter, 2003 JIRSA, T.: Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu. Filozofická fakulta UK v Praze,

2013. KESNER, L. : Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Praha, H+H.,

1997. KONEČNÝ, L.: Mezi obrazem a textem. Miscellanea z historie emblematiky. Praha: Národní knihovna,

2002. KRTILOVÁ, K.:, SVATOŇOVÁ, K. (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Praha: Academia,

2016. MANGUEL, A. : Čtení obrazů. Host, Brno

2008. MITCHELL, W. J. T.: Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum,

2017. PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha: Malvern, Academia,

2013. (kapitola Ikonografie a ikolonogie, s. 41-73) PETRÁŇ, T. : Ecce Homo: Esej o vizuální antropologii. Univerzita Pardubice,

2011. PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Herrmann a synové,

2009. SONTAGOVÁ, S.: O fotografii. Litomyšl: Barrister & Principal, Paseka

2002. SZTOMPKA, P. : Vizuální sociologie. SLON,

2008. THEIN, K.: Filostratos Starší a zrození dějin umění z~ducha ekfrasis. In: Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, eds. Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček, Praha: Artefactum, s. 23–29.