Charles Explorer logo
🇬🇧

Gender and Language in the Past and in the Present

Class at Faculty of Arts |
ABO500389

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář uvádí studenty do různých přístupů ke zkoumání vztahu genderu a jazyka. Nejprve ukáže na úryvcích z různých starších textů z oblasti filologie nebo filozofie jazyka (od antiky po začátek 20. století), že nejde o problematiku novou, ale že se její reflexe objevují už od počátku evropského zkoumání jazyka. Dále se zaměří na novější bádání (zhruba od 70. let 20. století) a na příkladech významných prací různých autorů ukáže, které nejdůležitější otázky jsou v této oblasti kladeny a jakými metodami jsou zkoumány; podle zájmu studentů mohou být zahrnuty nejen přístupy lingvistické, ale i literárněvědné či interdisciplinární. Těžištěm práce v semináři je tedy četba vybraných studií nebo jejich částí a kritická diskuse nad nimi, zaměřená jak na jejich metodologii a závěry, tak na jejich relevanci pro češtinu (pokud byly studie prováděny na jiném jazyce). Tyto texty budou vybrány především na základě svého významu pro pokrok výzkumu v této oblasti obecně, zvýšená pozornost bude ale při výběru věnována i slovanské a české genderové lingvistice a bude také možné výběr textů modifikovat na základě preferencí studentů. Pro lepší porozumění rozebíraným textům může být dále zadáváno číst na jednotlivé hodiny vybrané úryvky z některé přehledové příručky věnované genderu a jazyku. Většina textů zadaných k přečtení bude v angličtině; všechny budou studentům k dispozici v moodlu. Pokrok, který studenti udělali v porozumění dané problematice během kurzu, bude ověřen vypracováním dvou krátkých písemných prací, z nichž první bude odevzdána během semestru tak, aby mohly být silné a slabé stránky jednotlivých řešení předmětem reflexe v některém ze závěrečných seminářů.  

Témata: 1. Reflexe vztahu genderu a jazyka od antiky po 19. století (ukázky) 2. Gender a jazyk před genderovou lingvistikou (1. polovina 20, století) 3. Počátky reflexe vztahu genderu a jazyka pod vlivem feminismu: dominance versus kulturní rozdíly (70. a 80. léta 20. století) 4. Gender a fonetika 5. Gender a gramatika 6. Gender a jazyková změna 7. Gender a konverzace 8. Gender a diskurs 9. Gender a identita 10. Trans a LGBTQ+ problematika v jazyce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář uvádí studenty do různých přístupů ke zkoumání vztahu genderu a jazyka. Nejprve ukáže na úryvcích z různých starších textů z oblasti filologie nebo filozofie jazyka (od antiky po začátek 20. století), že nejde o problematiku novou, ale že se její reflexe objevují už od počátku evropského zkoumání jazyka.

Dále se zaměří na novější bádání (zhruba od 70. let 20. století) a na příkladech významných prací různých autorů ukáže, které nejdůležitější otázky jsou v této oblasti kladeny a jakými metodami jsou zkoumány. Texty čtené na semináři jsou vybrány především na základě svého vlivu na genderovou lingvistiku obecně, zvýšená pozornost je ale věnována i slovanské a české genderové lingvistice a případně i mezioborovým přístupům.