Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Teaching of Czech Language and Communication Education

Class at Faculty of Arts |
ABO500391

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program kurzu: 1. Didaktika češtiny jako vědní disciplína i jako metodika vyučování 2. Cíle vyučování češtině na střední škole, kurikulární materiály 3. Vyučovací hodina a příprava na ni 3. Komunikační a slohová výchova 4. Rozvoj čtení s porozuměním 5. Rozvoj mluvení 6. Rozvoj psaní 7. Rozvoj aktivního naslouchání 8. Čeština jako druhý jazyk 9. Čeština jako cizí jazyk 10. Mediální výchova 11. Testování. měření a hodnocení v předmětu český jazyk 12. Individualizace výuky, práce s žáky s SVP v předmětu český jazyk

Sylabus je inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV.  https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je osvojení určujících principů výuky češtiny na střední škole podle zásad komunikačně orientované výuky mateřského jazyka.

Zaměříme se jak na obecnější otázky (školní vzdělávací programy, evaluace, maturita, přijímací zkoušky, didaktické nástroje), tak na konkrétní lingvodidaktické otázky (rozvíjení slovní zásoby, rozvoj dovednosti čtení a psaní, aktivní naslouchání, mluvený projev, výběr učiva, stanovení cílů výuky, redukce učiva atd.). Součástí kurzu bude také základní seznámení s otázkami didaktiky češtiny jako druhého jazyka. Studenti se během kurzu učí kriticky hodnotit modelové vyučovací hodiny a přemýšlet o nich.

Během kurzu budou studenti vedeni k založení a rozvoji portfolia pedagoga, toto portfolio budou plnit vlastními zpracovanými artefakty.

Na konci kurzu bude student schopen:

- rozumět základním principům komunikačního vyučování českému jazyku;

- vytvořit vlastní hodinu modelového vyučování;

- vybrat a zhodnotit didaktické nástroje vhodné pro dané téma,

- využívat a dále rozvíjet portfolio pedagoga.

Study programmes