Charles Explorer logo
🇬🇧

Václav Havel's Key Concepts in the Perspective of Cognitive Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500402

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář bude věnován textům Václava Havla (hrám, poezii, esejům), v nichž se tematizují jazykové, komunikační a sémiotické aspekty lidské identity i sociality. Pozornost bude upřena na reflexi a umělecké ztvárnění různých podob manipulace v jazyce a komunikaci, jazykově založené byrokratizace běžného života i krize identity, která je s krizí komunikace spojena. Soustředíme se i na Havlovy úvahy o ambivalentnosti slova, o postupné desémantizaci a resémantizaci některých slov apod.  V tomto kontextu se bude diskutovat i o dalších tematicky příbuzných textech, které se věnují povaze řeči a principům jejího mocenského zneužití (Orwell, Klemperer, Glowiński).

Druhou linií semináře bude nahlédnutí díla V. Havla prizmatem kognitivní lingvistiky, zejména s inspirací ve studiích D. Danahera, jehož kniha Reading Václav Havel vyjde v květnu 2015 v nakladatelství ARGO českém překladu. V centru pozornosti bude zejména otázka Havlových rekonceptualizací a problematika tzv. klíčových slov (rovněž se zaměřením na Havlovy vlastní tematizace zkoumaných skutečností).

Výstupem semináře bude strukturovaný soubor Havlových textů s výše uvedenou tematikou k dalšímu možnému využití.

Seminář se uskuteční ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a v jeho rámci (mj. prostřednictvím návštěvy) se účastníci seznámí s aktivitami a možnostmi studia, které tato instituce nabízí.