Charles Explorer logo
🇬🇧

Historia persecutionum ecclesiae Bohemiae

Class at Faculty of Arts |
ABO500414

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Historie o těžkých protivenstvích církve české   výběrový kurz pro studenty bakalářského i magisterského programu  

Požadavky pro získání atestace:  

I. zájem a aktivní práce v semináři, ochota k týmové práci   

(základní orientace v české a evropské raně novověké literatuře a kultuře vítána; seminář volně navazuje na kurz Česká pobělohorská martyrologia /ZS 2018/, jeho absolvování však není podmínkou)   

II. kolektivně vytvořený odborný text recenzního nebo esejistického charakteru, příp. série textů, v publikovatelné kvalitě    

Charakteristika kurzu:

Ač původně vznikla v zahraničí a pro zahraniční čtenáře a v Čechách byla vydána teprve po více než dvou stoletích od svého vzniku, patří Historia o těžkých protivenstvích církve české (lat. Leiden 1647 ad., čes. Lešno 1655 ad.) nejen k nejvydávanějším a nejpřekládanějším bohemikálním textům 17. století vůbec, ale také k literárním projevům, které výrazně utvářely novodobou českou kolektivní paměť. Její interpretace pobělohorské doby jako údobí násilné náboženské represe Čechů, pobělohorských emigrantů z českých zemí jako náboženských exulantů, Habsburského panovnického rodu jako odvěkého potlačovatele českých politických práv a svobod, jezuitů jako pokryteckých a lstivých nepřátel všeho českého usilujících o jeho vyhubení atd. získala v novodobé české společnosti zřejmý úspěch. Její pokus literárně zpodobit společenskou situaci v českých zemích po porážce českých stavů jako (křesťanské) martyrium a zároveň její nabídku komplexnější interpretace identity českého společenství jako bytostně mučednické lze číst také v kontextu martyrologie raně novověkých křesťanských církví, které sice většinu podob pozdně středověkého kultu svatých odmítly, leč ideál mučednictví nezavrhly a vytvořily především v 16. a 17. století množství textů různě inspirovaných křesťanskou martyrologickou tradicí.

Těžištěm práce v kurzu bude pokus o poučené, kritické zhodnocení nejnovější edice Historie o těžkých protivenstvích církve české (2018), založené na analýze, interpretaci a kontextualizacích editovaného textu, znalosti dosavadní praxe vydávání Historie, analýze zvolené ediční koncepce nejnovějšího vydání i v něm použitých edičních technik a postupů.

Plánovaným výstupem kurzu je kolektivně vytvořený odborný text recenzního či esejistického charakteru (případně série textů), připravený v kvalitě odpovídající zveřejnění v odborném tištěném či internetovém periodiku. Jedním z cílů kurzu tedy je též získávání a rozvíjení dovedností nezbytných pro týmovou projektovou odbornou práci.   

 Tematické okruhy:

I. Historia o těžkých protivenstvích církve české – dějiny vzniku (inspirace, vzory, předlohy)

II. Historia o těžkých protivenstvích církve české – dějiny překladu

III. Historia o těžkých protivenstvích církve české – dějiny šíření, regulace a eliminace

IV. Historia o těžkých protivenstvích církve české – dějiny editování  

V. Historia o těžkých protivenstvích církve české – dějiny čtení, interpretací a aktualizací  

VI. Historia o těžkých protivenstvích církve české a persvaze, argumentace, polemika, apologie a denunciace  

Primární literatura:

Hystoria o protivenstvích církve české … [Lešno: Bratrská tiskárna] 1655 (Knihopis č. 2190–2192)   

KOMENSKÝ, Jan Amos: Historie o těžkých protivenstvích církve české v jazyce 21. století. Do jazyka 21. století převedli Lukáš Makovička a Jiří Kostelník. Žandov: Poutníkova četba 2018.

KOMENSKÝ, Jan Amos: Historia o těžkých protivenstvích církve české. In Johannis Amos Comenii Opera omnia, 9/1. Eds. Amedeo Molnár – Věra Petráčková – Zuzana Pospíšilová – Noemi Rejchrtová. Praha: Academia 1989, s. 49–449.

KOMENSKÝ, Jan Amos: Historia o těžkých protivenstvích církve české. Ed. František Šimek, úvod Miloslav Kaňák. Praha: Blahoslav 1952.

KOMENSKÝ, Jan Amos: Historia o těžkých protivenstvích církve české. Ed. František M. Bartoš. Praha: Spolek Komenského 1922.   

Sekundární literatura:

BRIETZ MONTA, Susannah: Martyrdom and Literature in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press 2005.

BURSCHEL, Peter: Sterben und Unsterblichkeit. Zur Kultur des Martyriums in der frűhen Neuzeit. München: R. Oldenbourg 2004.

GREGORY, Brad Stephan: Salvation at Stake. Christian Martyrdom in Early Modern Europe. London ad. 1999.

GREGORY, Brad Stephan: Persecution or Prosecution, Martyrs or False Martyrs? The Reformator Era, History, and Theological Reflection. In Michael L. Budde – Karen Scott (eds.): Witness of the Body. The Past, Present, and Future of Christian Martyrdom, Michigan – Cambridge: W. B. Eermans Publishing Company, 2011, s. 107–124.

LOUTHAN, Howard: Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém. Přel. Z. Rucki. Praha: Rybka Publishers 2011.

SCHUNKA, Alexander: Gäste, die bleiben. Zuwanderer in Kursachsen und der Oberlausitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Hamburg: LIT Verlag 2006

SHEPARDSON, Nikki: Burning zeal. The Rhetoric of Martyrdom and the Protestant Community in Reformation France, 1520–1570. Bethlehem: Lenigh University Press 2007.

TUCKER, Jameson: The Construction of Reformed Identity in Jean Crespin‘s Livre des Martyrs. London – New York, Routledge 2017.  

Další studijní literatura bude upřesňována v průběhu kurzu.