Charles Explorer logo
🇬🇧

Media Education

Class at Faculty of Arts |
ABO500439

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Co je mediální výchova

Mediální výchova je průřezovým tématem a škola by měla vědět, jak s MV při tvorbě ŠVP pracovat. Mnozí učitelé již ovšem MV do své výuky integrují, aniž by o tom věděli. Naopak někteří si zcela neví rady. Mediální výchovy se však není třeba bát.

Obsah tématu:

     Jak je mediální výchova zakotvena ve vzdělávacích dokumentech a jaká jsou témata mediální výchovy.

     Data a analýzy k mediální výchově a gramotnosti: co víme o dětech a jejich postoji k médiím.

     Zdroje pro mediální výchovu, propojení s dalšími učiteli.

     Zásady pro výuku mediální výchovy.

     Propojení průřezového tématu MV s ostatními předměty.

     Jak pracovat s materiály na www.svetmedii.info v hodinách.  

Veřejnoprávnost a regulace

Práce médií je orámována vnějšími pravidly, jakou jsou zákony či různé kodexy. Ty se ovšem vyvíjí tak, jak se vyvíjí společnost a mají dopad i na jednání aktérů v médiích.

Obsah tématu:

     Vymezení práce médií – licence a regulace.

     Veřejnoprávní média a „Rady“.

     Regulace reklamy a reklamního sdělení.  

Letem světem dějinami médií

Každá dějinná etapa má své hlavní komunikační cesty a soudobé technologie, ať to byla orální tradice, či šíření informací on-line prostorem. Lekce je postavená na mezipředmětových vztazích dějepisu, ZSV, výtvarné výchovy a literatury.  

Obsah tématu:

     Přechodová stádia v historii médií.

     Média ve starověku a středověku.

     První tiskoviny a Northcliffovská revoluce.

     Infotainment a přechod z masmédií do médií síťových.  

Zpravodajské hodnoty a tvorba reality

O podobě zpravodajství nerozhodují události, ale lidé, kteří jim dávají důležitost. Tato důležitost se řídí tzv. zpravodajskými hodnotami, tedy logikou, podle které by měly události lidi zajímat a věnovat jim pozornost.

Obsah tématu:

     Charakteristika zpravodajských hodnot.

     Hra na editora zpráv, kde si účastníci otestují, pro jakou TV stanici by mohli pracovat jako editoři a zjistí, jak si s paletou událostí, které se během dne v ČR i ve světě odehrály, poradily jednotlivé redakce.  

Fakta, osobní sdělení, názory

Ne každý má schopnost rozlišit, jaký je rozdíl mezi tradičními médii a portály, které se tváří jako zpravodajské, ale jsou komentátorské. K tomu je potřeba odlišit fakta od osobních sdělení od názorů a komentářů.

Obsah tématu:

     Na výstupech mainstreamových médií si vyzkoušíte, jak je křehká hranice mezi osobním názorem profesionálního novináře a realitou.

     Rozdíl mezi průzkumy, výzkumy, internetovými anketami a kdo je „mluvící hlavou“ pro média.

     Jak média pracují s daty a jak nám je interpretují.  

Od události k titulku

Podstatou on-line zpravodajství je rychlé šíření zpráv, což vede k velkému tlaku na redakční zpracování. Naneštěstí první články, které se na sociální síti objeví, jsou ty nejrozšířenější. Účastníkům bude ukázáno, jak to vypadá, když se má novinář velmi rychle vyrovnat s tématem, kterému nerozumí.

Obsah tématu:

     Rozlišení osobní sdělení, názorů a faktů.

     Redakční práce – jak vznikají články či reportáže, zdroje novinářských informací.

     Tvorba titulků a ověřování zdrojů.

     Analýza článků.  

Porevoluční vývoj médií

Porevoluční vývoj médií je součástí velkých společenských změn po roce 1989. Pamatujeme si jednotlivosti, jako když začala vysílat TV Nova nebo když během krize v ČT přespávali politici na Kavčích Horách. Zpětný pohled na historii českých médií usnadní propojit tyto jednotlivosti do souvislostí s tehdejším i současným politickým vývojem. Znalost porevolučního vývoje médií v ČR pomůže lépe se v současných médií orientovat a zároveň s tématem MV v hodině pracovat.

Obsah tématu:

     Předrevoluční média a západní média v ČSSR před revolucí.

     Revoluce a privatizace.

     Ekonomická krize a přechod z masmédií do síťových médií.

     Vlastnická revoluce a nové mediální projekty.  

Novinář, práce redakce, profesní kodexy, cenzura a autocenzura

Novinářská práce má své standardy a redakce své rutiny. Etické kodexy, hierarchie v redakci a systémy kontroly odlišují novinářskou práci od blogerů či novodobých webů s komentovaným zpravodajstvím.

Obsah tématu:

     Redakční uspořádání.

     Etické kodexy.

     Cenzura a autocenzura.  

Novináři a média jako součást společnosti a podnikání

Média nefungují izolovaně a jsou součástí společnosti i podnikatelského světa. Stejně tak novináři nejsou jen „pisálci“, ale na vytváření multimediálního obsahu se podílí mnoho profesí.

Obsah tématu:

     Cílové skupiny médií z pohledu inzerentů.

     Reklamní i mediální trh.

     Data z mediální produkce.

     Vliv sociálních sítí na média.  

Svět propagandy, hoaxů, fake news, dezinformací a manipulace

Propaganda a lži nejsou nic nového a vždy byly součástí šíření informací. Některé fake news dokonce sehrály pozitivní úlohu.

Obsah tématu:

     Propaganda v historii a její technokratický rozvoj.

     Nacismus a komunismus.

     Ovlivňování voleb.

     Strategie, jak poznat věrohodné informace.  

Svět médií a politiků

Politické kampaně mají mnoho společného s těmi byznysovými a jejich způsob řízení je podobný standardním marketingovým a obchodním akcím. Zjištění, proč a jak politické strany komunikují, pomůže lépe v hodině pracovat s volebními kampaněmi či s hodnocením mediálních výstupu politiků.

Obsah tématu:

     Rozdíl mezi byznysovými a politickými kampaněmi.

     Komunikační strategie politických stran.

     Vizuální komunikace a politické kampaně.  

Bulvár

Většina vzdělaných lidí bulvárem pohrdá a neumí si představit, že i bulvár může mít svou kvalitu. V lekci Bulvár se naučíte rozeznat bulvární prvky ve zpravodajství a odlišíte bulvární obsah od fíčru a story. Dále poznáte rozdíl mezi celebritním a politickým bulvárem a dozvíte se o významných bulvárních kauzách.

Obsah tématu:

     Znaky bulváru, fíčru a story.

     Bulvár v ČR.

     Významné kauzy.

Průzkumy, výzkumy a ankety v médiích

V médiích se objevuje řada výzkumů a číselných dat, ale málokdo si uvědomuje, s jakým cílem vnikají. V lekci zjistíte, jakou vypovídající váhu má hlasování v různých anketách na FB či on-line portálech. Naučíte se rozlišovat validitu výzkumů v médiích a rozeznávat různé výzkumy, jejichž výsledky jsou šířeny jen pro PR účely.

Obsah tématu:

     Rizdál ve validitě průzkumů, výzkumů a anket.

     Čísla z covid průzkumů v českých médiích.  

Vyučující: Mgr. Michal Kaderka

Vystudoval PedF UK, aprobaci dějepis – ZSV pro II. i III. stupeň. Od roku 1998 do roku 2008 pracoval pro Lauderovy školy při ŽOP v Praze. Od roku 2010 učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a vedoucím akreditovaných kurzů mediální výchovy pro učitele (DVPP).

V letech 2008 až 2014 pracoval pro komunikační agenturu Bison & Rose a od roku 2014 je na volné noze. Ze vzdělávací oblasti spolupracuje s vydavatelstvím odborné literatury Wolters Kluwer, Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) či Education Republic. Úzce spolupracuje se Seznam.cz, pro který rozvíjí CSR projekt na podporu mediální výchovy ve školách Seznam se s médii a mediální vzdělávání pro seniory Sherlock Senior.

Je autorem rozcestníku k mediální výchově www.svetmedii.info, na kterém zveřejnil otevřenou učebnici mediální výchovy Svět médií. Za web získal v roce 2019 ocenění Domino od Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) za nejlepší digitální výukový zdroj v kategorii humanitní předměty. V roce 2020 web získal 3. místo odborné poroty v soutěž o nejlepší vzdělávací inovace Eduína.

V roce 2017 s dalšími učiteli založil Učitelskou platformu, která sdružuje aktivní učitele od mateřinek po vyšší odborné a umělecké školy a jejím cílem je kva

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je posílání mediální gramotnosti a zároveň získání potřebných informací o mediální výchově: jak je ve školách ukotvena, co se v ní učí, kde získat všechny důležité informace, kdo se mediální výchově v Česku věnuje, jaké jsou podklady do výuky či kde se s dalšími učiteli mediální výchovy síťovat. Seminář je praktický,

účastníci získají důležité informace z dějin médií, jejich vlivu na společnost a poznají mediální práci. Všechny informace i aktivity jsou přenositelné do výuky.