Charles Explorer logo
🇬🇧

World Literature (for Teaching)

Class at Faculty of Arts |
ABO500445

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen primárně pro budoucí učitele/lky českého jazyka a literatury. Kurz není zaměřen na obecné didaktické aspekty, ale na konkrétní problémy výuky světové literatury na střední škole. Vyjdeme-li z předpokladu, že výuka literatury má vést v první řadě k rozkoši z četby a rozvíjení čtenářské gramotnosti, měl by stát v centru výuky nikoli výklad, ale analýza literárního textu. Kritická analýza vybrané ukázky je ale až na konci na zcela snadného procesu, který souvisí i s řadou literárněteoretických problémů.

• Problém literárního kánonu, texty kanonické versus popkulturní

• Vztah autor – text – kontext

• Metody analýzy vybraného literárního textu (kritické čtení, dramatizace, komparace, atd.)

• Způsoby evaluace: jak hodnotit čtení, porozumění literárnímu textu (např. jak hodnotit studentské eseje a jiné možnosti testování)

Seminář bude probíhat formou workshopu – příprava pracovních listů, prezentace metodologických problémů, praktická ukázka analýzy literárního v reálném vyučovacím čase

Okruhy témat ze světové literatury 20. a 21.století, z nichž budeme vycházet – konkrétní texty budou vybrány studenty na semináři 1) detektivní vyprávění 2) komiks 3) fantasy 4) sci-fi 5) teorie popkultury 6) ideologický mýtus a popkultura 7) fanfikce

Při přípravě workshopu (textový, případně vizuální materiál a jeho analýza)

Soustředíme se na popkulturu. Přípravě workshopu by měly předcházet otázky:

Proč učit populární kulturu na střední škole?

Jakým popkulturním žánrem či fenoménem se chci zabývat a proč?

Která díla literárního kánonu lze konkrétními popkulturními žánry či fenomény propojit a jak? Např. Shelleyová: Frankenstein, Stoker: Dracula, Austenová: Pýcha a předsudek, Poe, Doyle, Christie...

Jaké souvislosti, kontexty otevírají konkrétní díla současné popkultury? (např. problém adaptace, angažovaného umění atd.)

Sekundární literatura: a) Detektivka

TODOROV, Tzvetan: Typologie detektivního románu. In Poetika prózy. Praha: Triáda 2000.

CHESTERTON, Gilbert K.: Obrana detektivek

CHANDLER, Raymond: Prosté umění vraždy

PETŘÍČEK, Miroslav: Majestát zákona: Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Herrmann & synové 2000 b) Komiks

MCCLOUD, Scott: Jak rozumět komiksu. BB art 2008.

Toy_Box: Komiksová učebnice komiksu: Od prvních nápadů po komiksovou knihu. Paseka 2019.

ECO, Umberto: Mýtus Supermana. In: Skeptikové a těšitelé. Argo, Praha 2007.

FORET, KOŘÍNĚK, PROKŮPEK, JAREŠ: Studia komiksu: Možnosti a perspektivy. UP, Olomouc 2012.

FORET, KOŘÍNĚK, PROKŮPEK, JAREŠ: V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. Akropolis, Praha 2015. c) Fantasy

PERRY PH. J. Teaching Fantasy Novels: From The Hobbit to Harry Potter and the Goblet of Fire. Exeter: Libraries Unlimited, 2003. – 193 с.

SVEIN A. Problems of Genre in Fantasy Literature. Zdroj: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25415/31942.pdf

DĚDINOVÁ, Tereza (2015): Po divné krajině. Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Brno: Masarykova univerzita.

TODOROV, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Přel. Vladimír Fiala. Praha: Karolinum, 2010.

RAILLOVÁ, Nancy H.: Možné světy fantastiky. Praha, Academia 2011.

Publicistika: Ivan Adamovič, Boris Hokr, Antonín Tesař d) Sci-fi

Publicistika: Ivan Adamovič, Boris Hokr, Antonín Tesař, Ondřej Neff (časopis Ikárie) e) Popkultura

FISKE, John: Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017.

MITTELL, Jason: Komplexní televize. Poetika současného televizního vyprávění. Praha: Akropolis, 2019.

CAMPBELL, Joseph:Tisíc tváří hrdiny. Argo, Praha 2017. f) Ideologický mýtus a popkultura

MACURA, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008

BREN, Paulina: Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia, 2013. g) Fanfikce

JENKINS, Henry: Pytláci textů. Televizní fanoušci a participativní kultura. Praha: Akropolis, 2019.

CERTEAU, Michel: Čtení jako pytlačení https://www.advojka.cz/archiv/2015/23/cteni-jako-pytlaceni

ABBASOVÁ, Veronika: Fanfikce: Ženská literatura nového věku. FF UK, Praha 2018

Podmínky pro udělení zápočtu: příprava workshopu