Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Communities in Czech Republic

Class at Faculty of Arts |
ABO500498

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

1. Úvod do problematiky: pojem "jazyková komunita"

2. Přehled jazykových a cizineckých komunit v ČR

3. Etnická, migrační a jazyková politika ČR

4. Teorie jazykového managementu

5. Středoevropská skupina I: Češi a Slováci

6. Středoevropská skupina II: Německé, polské a maďarské komunity

7. Západní skupina

8. Rusky mluvící komunita

9. Vietnamská komunita

10. Romové

11. Jazykové komunity a postavení cizinců v Evropě a po světě

12. Metodologické otázky

13. Diskuse o studentských projektech, návrzích a analýzách

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Prvním cílem předmětu je poskytnout přehled o jazykových komunitách na příkladu současné ČR s důrazem na jejich hlavní jazykové a sociokulturní problémy a způsoby, jak tyto problémy bývají řešeny, a to jak z hlediska samotné komunity, tak z hlediska relevantních institucí v České republice. Výchozím teoretickým rámcem je teorie jazykového managementu, ale při jednotlivých tématech jsou komunity interpretovány pomocí dalších (socio-)lingvistických pojmů a paradigmat.

Na těchto základech bude vyložena státní jazyková politika vůči cizincům a etnickým menšinám a dále jazykový management organizací a jedinců. Komunity jsou rozděleny do skupin podle historických, geografických a socioekonomických kritérií a budou představovány aktuální výzkumy týkající se jejich relevantních jazykových problémů.

Druhým cílem předmětu je seznámit studenty s různými způsoby, jak lze komunikační chování jazykových komunit pojmout i zkoumat, a to jak uvnitř jednotlivých komunit, tak v kontaktu komunit mezi sebou.