Charles Explorer logo
🇬🇧

Klostermann's Bohemian Forest from the discourse analysis perspective

Class at Faculty of Arts |
ABO500505

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Národní park Šumava a soudobý diskurz o něm. 2.

Karel Klostermann a recepce jeho díla. 2. Kritická analýza diskurzu.  3.

Diskurzivně historický přístup. 4. Korpusově orientovaná analýza diskurzu. 5.

Klostermannova Šumava v soudobých textech o NPŠ. 6. Šumava v Klostermannových textech. 7. Výzkum.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář představuje studentům uplatnění kritické analýzy diskurzu na jedno vybrané výzkumné téma. Přináší tak zároveň uvedení do této výzkumné metody i její aplikaci. Samotný výzkum vychází z otázky, jak se v mediálním diskurzu o Národním parku Šumava (NPŠ) konstruuje a využívá obraz Klostermannovy Šumavy a proč tomu tak je. Odpověď přitom musí být založena zejména na znalosti diskurzu o NPŠ (což bude získáno na základě četby odborné literatury a pozorování tohoto diskurzu) a na znalosti díla Karla Klostermanna a jeho recepce literární vědou (kromě četby jeho relevantních děl budeme sledovat předmluvy v edicích těchto děl). Studenti se budou v semináři věnovat zpracování a analýze předmluv a soudobých mediálních textů tak, aby dospěli k odpovědi na zadanou výzkumnou otázku.

V rámci semináře se budeme zabývat několika tematickými okruhy: a) jak Klostermann Šumavu zobrazoval b) jak byl Klostermann a jeho dílo recipován v minulosti a dnes c) jak se obraz Klostermanna a hlavně obraz Klostermannovy Šumavy uplatňuje v textech o NPŠ

Pracovat budeme s:

- Klostermannovými prózami - Ze světa lesních samot, V ráji šumavském, Črty ze Šumavy (překlad); pro okruh a)

- předmluvami edic těchto tří děl; pro okruh b)

- bankou textů o NPŠ, pro okruh c)