Charles Explorer logo
🇬🇧

Stylistics and Rhetorics in Use

Class at Faculty of Arts |
ABO500530

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Konkrétní témata seminářů budou podle možnosti přizpůsobena preferencím, požadavkům a potřebám studentů, mj. mezi ně budou patřit

1. Vztah rétoriky a stylistiky

2. Etapy vytváření projevu

3. Vybrané řečnické útvary

4. Diskuse - komunikační role a argumentace; tpyy argumentů

5. Paraverbální a neverbální komunikační prostředky

6. Rétorická kritika a její druhy

7. Modifikace projevu vzhledem k adresátovi a komunikační situaci

8. Hláskové, morfologické a syntaktické charakteristiky projevu

9. Adekvátnost lexikálních prostředků vzhledem k tématu projevu a komunikační situaci

10. Kompozice projevu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je zaměřen na systematické rozvíjení stylistických a rétorických dovedností studentů. Pozornost se soustředí převážně na analýzu různých typů komunikátů a na produkci mluvených i psaných komunikátů ukotvených v různých komunikačních situacích a na její hodnocení.

Studenti v průběhu kurzu budou střídavě vystupovat v rolích produktorů i recipientů projevu. V roli produktorů budou studenti vedeni ke kultivování komunikace zejména prostřednictvím reflexe strukturované kritické analýzy, kterou budou vytvářet studenti v roli recipientů projevu.

Stylistické a rétorické schopnosti a konkrétní dovednosti budou rozvíjeny v souladu se současnými poznatky daných disciplín a na základě studia reprezentativní odborné literatury.