Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech language on Waves

Class at Faculty of Arts |
ABO500554

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seznámení se specifičností jazykové popularizace v médiích (rozhlasové vysílání)

Uvedení do naučně-popularizačního stylu, čtení a komentování vybrané naučně-popularizační literatury o českém jazyce (jazykové sloupky, drobnosti, koutky) 

Jazykové pozorování současné každodenní komunikace, zaznamenávání jejích dílčích zajímavostí, aktualit, zvláštností, inovací a proměn i postojů uživatelů češtiny k nim

Objasnění jazykové podstaty a systémových i komunikačních souvislostí vybraných jevů, hledání analogií a vlastní hodnocení, pohled z hlediska nerodilých mluvčích češtiny (lingvodidaktický přístup) 

Vypracování a prezentace individuálních popularizačních příspěvků na dané jazykové téma (v rozsahu cca 5 minut mluveného projevu)

Komentáře, analýzy a zpětná vazba k příspěvkům, příp. k dotazům a reakcím posluchačů 

Příspěvky jsou určeny zájemce (nelingvisty) o češtinu jako cizí jazyk, jejichž ambicí je zvládnout  češtinu.

Nejprve budeme identifikovat situace, které jsou z pohledu začínajících studentů češtiny jazykově i kulturně překvapující nebo obtížné.

Příspěvky zahrnou seznámení se základní slovní zásobou potřebnou k porozumění základních sociokulturních informací o odlišnostech Česka.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V průběhu semináře se studenti nejprve seznámí s vybranou popularizační literaturou o současné české komunikaci a v návazné diskusi pak vytipují zajímavá a aktuální dílčí témata k analýze. Hlavní náplní semináře bude příprava vlastních krátkých popularizačních příspěvků o dílčích jazykových jevech z každodenní komunikace. Zpracování vybraného jazykového jevu bude prezentováno v semináři, kde také proběhne diskuse a autorům bude poskytnuta zpětná vazba jak k obsahu, tak k formě zpracování tématu. Po prezentaci v semináři budou příspěvky využity ve vysílání Radio Prague International / Českého rozhlasu Radio Praha pro cizince a krajany žijící v zahraničí.

Rámcové téma příspěvků: "Když si Češi nerozumějí" - např. (lexikální) anglické neologismy v češtině (zejména mladší generace), proces počešťování / adaptace anglicismů do gramatického systému češtiny, gramatické a lexikální reflexe v komunikaci o nebinárních osobách apod.

Styl příspěvků: naučně-popularizační v souladu se stylistikou veřejnoprávních médií, tj. zejména např. zahrnování argumentace různých stran a úcta k druhému názoru.