Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Martyrologies from the Times after the Battle of White Mountain

Class at Faculty of Arts |
ABO500604

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Česká pobělohorská martyrologia aneb Co Čech, to mučedník?   výběrový kurz pro studenty bakalářského i magisterského programu  

Požadavky pro získání atestace:

- zájem a aktivní práce v semináři (základní orientace v české / evropské raně novověké literatuře a kultuře vítána, není však podmínkou)

- krátký ústní referát  

Charakteristika kurzu:

Martyrologium či passio se tradičně považují za příznačně středověké žánry evropského písemnictví, jako ostatně hagiografie vůbec. Zájem raně novověkých studií o texty tohoto typu se dlouho soustředil primárně na texty katolické provenience, a to především ty iniciované reformními snahami generace teologů tridentského koncilu (viz zejm. reformu římského martyrologia). Teprve v poslední době se rozvíjí systematické studium martyrologie těch křesťanských církví, které sice většinu podob pozdně středověkého kultu svatých odmítly, leč ideál mučednictví nezavrhly a vytvořily především během 16. a 17. století množství textů různě inspirovaných křesťanskou martyrologickou tradicí. To platí i pro české badatelské prostředí, kde se navíc dosavadní výzkum orientoval téměř výhradně na studium martyrologické interpretace ústředních představitelů českého pozdně středověkého nábožensky reformního hnutí, v prvé řadě Jana Husa. Stranu pozornosti zatím zůstává martyrologická sakralizace dalších Čechů z následujících století – na ně se proto zaměří náš kurz.

Těžištěm kurzu tedy bude literární analýza a interpretace vybraných textů bohemikálního původu vzniklých ve 20.-50. letech 17. století, které reagovaly na společenskou situaci v českých zemích po porážce českých stavů tím, že se ji pokusily literárně zpodobit jako (křesťanské) martyrium. Některé z těchto textů dokonce nabídly komplexnější interpretaci identity českého společenství jako bytostně mučednické.

S ohledem na určení kurzu nejširšímu okruhu zájemců budeme pracovat výhradně s novodobými edicemi a výběr textů se omezí na českojazyčné verze.  

Tematické okruhy:

I. Jan Rosacius Hořovský: Koruna neuvadlá mučedlníkův Božích českých

II. relace Viktorina Vrbenského o popravě vůdců českého stavovského povstání

III. relace Davida Lippacha o popravě vůdců českého stavovského povstání

IV. Jan Amos Komenský – Adam Hartmann: Historia o těžkých protivenstvích církve české  

Primární literatura:

KOMENSKÝ, Jan Amos: Historia o těžkých protivenstvích církve české. In Johannis Amos Comenii Opera omnia, 9/1. Eds. Amedeo Molnár – Věra Petráčková – Zuzana Pospíšilová – Noemi Rejchrtová. Praha: Academia 1989, s. 49–449.

SKÁLA ze ZHOŘE, Pavel: Historie česká. Ed. Karel Tieftrunk. Praha: I. L. Kober 1870.  

Sekundární literatura:

BRIETZ MONTA, Susannah: Martyrdom and Literature in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press 2005.

BURSCHEL, Peter: Sterben und Unsterblichkeit. Zur Kultur des Martyriums in der frűhen Neuzeit. München: R. Oldenbourg 2004.

GREGORY, Brad Stephan: Salvation at Stake. Christian Martyrdom in Early Modern Europe. London ad. 1999.

GREGORY, Brad Stephan: Persecution or Prosecution, Martyrs or False Martyrs? The Reformator Era, History, and Theological Reflection. In Michael L. Budde – Karen Scott (eds.): Witness of the Body. The Past, Present, and Future of Christian Martyrdom, Michigan – Cambridge: W. B. Eermans Publishing Company, 2011, s. 107–124.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 - 4. Academia, Praha 1985-2008.

LOUTHAN, Howard: Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém. Přel. Z. Rucki. Praha: Rybka Publishers 2011.

MIKULEC, Jiří, a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha: Historický ústav 2013.

SCHUNKA, Alexander: Gäste, die bleiben. Zuwanderer in Kursachsen und der Oberlausitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Hamburg: LIT Verlag 2006

SHEPARDSON, Nikki: Burning zeal. The Rhetoric of Martyrdom and the Protestant Community in Reformation France, 1520–1570. Bethlehem: Lenigh University Press 2007.

STÖFERLE, Dagmar: Tragische Ersetzungen. Märtyrertum bei Agrippa d´Aubigné. In Andreas Kraß – Thomas Frank (eds.): Tinte und Blut. Politik, Erotik und Poetik des Martyriums. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2008, s. 239–257.

TUCKER, Jameson: The Construction of Reformed Identity in Jean Crespin‘s Livre des Martyrs. London – New York, Routledge 2017.

Další studijní literatura bude upřesňována v průběhu kurzu.