Charles Explorer logo
🇬🇧

Part of speech overlap

Class at Faculty of Arts |
ABO500615

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Predikativa

Sekundární předložky

Citoslovce

Spojky

Částice

Nástavbové slovní druhy (zájmena, číslovky, deiktická slova)

Ohebné slovní druhy

Víceslovné lexikální jednotky

Slovní druhy a slovník/korpus/školská praxe

Z podstaty předmětu semináře jsou témata pouze rámcová a navzájem prostupná. V semináři bude zohledněn zájem studentů o určitá témata.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na problematické jevy z oblasti slovních druhů v češtině a na způsoby, jakými se k nim přistupuje v české jazykovědné tradici. Studenti se budou zabývat jak analýzou konkrétních slov a skupin slov, tak systémem slovních druhů, zejména co se týče kritérií pro vymezení jednotlivých slovních druhů v jazykových příručkách a teoretických přístupech.