Charles Explorer logo
🇬🇧

Tense in Written Texts of the Czech Hearing Impaired

Class at Faculty of Arts |
ABO500634

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář je určen jak pro studenty oboru ČNES, tak pro studenty bohemistiky. Zaměřuje se na dílčí téma "okrajové" češtiny, a to psané češtiny českých neslyšících. Specifika vyjadřování času v psaných projevech neslyšících jsou pojednána v širším rámci vyjadřování času v mluvených a ve znakových jazycích a také usouvztažněna s typickými rysy psaných projevů neslyšících. Při analýze textů českých neslyšících se pozornost soustředí na možné interference z českého znakového jazyka, zejm. na interference související s lexikálním vyjadřováním času v ČZJ a s konstituováním tzv. časových rámců. Důraz je kladen na praktické uplatnění nabytých znalostí a dovedností, ale i na schopnost kritického čtení odborných studií.

Základní témata: čas v mluvených jazycích, čas v češtině + základní terminologie, specifika znakových jazyků, čas ve znakových jazycích včetně ČZJ, typické rysy psaných projevů anglických a českých neslyšících, čas (přítomný, minulý, budoucí) v psané češtině českých neslyšících.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Slovesný čas v psané češtině českých neslyšících vs. slovesný čas ve znakových jazycích, zejména v českém znakovém jazyce. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.