Charles Explorer logo
🇬🇧

Graded Paper – Metodology of Teaching Czech Language / Czech Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500681

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Student si na základě konzultace s garantem předmětu stanoví téma písemné práce (v případě lingvistického tématu je garantem dr. Šormová, v případě literárního tématu je garantem dr. Králíková).

Během zpracování tématu student práci minimálně třikrát konzultuje s garantem předmětu.