Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Literature and textual Analysis – Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO500704

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy a texty

I. K interpretovatelnosti textu 5. 10. Úvodní seminář / Platón: Faidros 12. 10. Günter Figal: O mlčení textů. K hermeneutickému pojmu interpretace 19. 10. Umberto Eco: Nadinterpretovanie textov

II. Struktura (a reference) literárního textu 2. 11. Aristotelés: Poetika. (Pozor! Je třeba číst překlad Milana Mráze.) 9. 11. Gérard Genette: Rozprava o vyprávění. Esej o metodě 16. 11. Alain Robbe-Grillet: Žárlivost

III. Literární text v sociálním kontextu 23. 11. Roland Barthes: Mýtus dnes, in Mytologie 30. 11. Pam Morrisová: Ženská literatura, in Literatura a feminismus 7. 12. Charlotte Perkinsová (Stetsonová) Gilmanová: Žlutá tapeta

IV. Otázky historismu 14. 12. Hans Robert Jauss: Dějiny literatury jako výzva literární vědě 21. 12. Hayden White: Historický text jako literární artefakt 4. 1. Michel Tournier: Pátek aneb lůno Pacifiku

Závěrečný seminář 11. 1. Rita Felski: Hooked: Art and Attachment

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na vybrané analytické a interpretační přístupy k literárnímu textu. Je založen na důkladné četbě literárněteoretických i literárních textů a diskusi o nich a měl by účastníky vést jak k dovednosti aplikovat teoretické nástroje při popisu, analýze a interpretaci literárních textů, tak ke schopnosti hlubšího teoretického myšlení o literárních i jiných uměleckých dílech.

Sestává ze čtyř tematických okruhů: Vstupní okruh přináší zamyšlení nad interpretovatelností (literárních) textů a nad pozicí interpreta, a to z pohledu filosofické a literárněvědné hermeneutiky a sémiotiky. Druhý okruh je věnován otázce strukturního rozboru literárního textu, jeho možnostem a limitům, na základě vybraných významných pojetí struktury literárního díla.

Ve třetím okruhu se pozornost přesouvá k interpretačnímu zohlednění sociálních kontextů, jejichž součástí literární text vždy už je; soustředí se jednak na možnost kritického zkoumání ideologických aspektů textu, jednak na feministický pohled na text jakožto zástupce kontextových přístupů. Poslední okruh přesouvá pozornost k otázkám historismu z pohledu vztahu textu a interpreta, opět v hermeneutickém rámci, a ke vztahu literárního a historiografického psaní.

Závěrečný text nám pak umožní reflektovat některé důležité problémy aktuální situace literatury, jejího čtení a zkoumání.