Charles Explorer logo
🇬🇧

Sign Heterogeneity in Communication

Class at Faculty of Arts |
ABO500725

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Východiskem práce v semináři je rozlišení tří základních podob textové heterogennosti: heterogennosti interjazykové (účast několika etnických jazyků v rámci textů), intrajazykové (účast několika variet jednoho jazyka v rámci textu) a intersémiotické (účast několika znakových systémů v rámci - šíře pojímaného - textu). Seminář se zaměří na postižení specifiky těchto typů heterogennosti a zároveň na vnitřní diferenciaci v rámci každého z nich.

Některá z možných dílčích témat: Vícejazyčnost v umělecké literatuře, její uplatnění v novější české literatuře; uplatnění nespisovného jazyka (zvláště obecné češtiny) v české literatuře; vztah slovesného textu a jeho ilustrace; znaková povaha komiksu, kreslených vtipů, reklamy a dalších intersémioticky heterogenních textů; role jazyka v audiovizuálních sděleních (film, divadlo, televizní pořad apod.).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrový seminář je určen studentům, kteří mají zájem o problematiku výstavby textů a jejich fungování v komunikaci. Seminář se pokusí o teoretické uchopení problematiky textové heterogennosti, bude zde probírána a diskutována dosavadní odborná literatura věnovaná této problematice a především budou analyzovány heterogenní texty různých typů.