Charles Explorer logo
🇬🇧

Diachronic semantics

Class at Faculty of Arts |
ABO500741

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

principy zkoumání lexikálního významu z pohledu strukturní jazykovědy vztah historiografie a jazykovědy vývoj významové složky lexikálního systému v konfrontaci s historickými procesy a fakty reprezentace relevantních historických jevů v nocionální a pragmatické složce lexikálního významu a jejich zjišťování aplikace na konkrétní lexikální jevy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje na starou a střední češtinu; zabývá se vázaností lexikálního významu na dobově podmíněné jevy materiální i duchovní, tj. na jejich dobově podmíněnou jazykovou reflexi ve významové složce denotační či konotační; ukazuje významové komponenty, které jsou nositeli této reflexe. Předpokládají se elementární znalosti vývoje češtiny a povědomí o základních staročeských písemných památkách.

Výhodou je schopnost číst jednodušší česky psané středověké rukopisy.