Charles Explorer logo
🇬🇧

Research in the field of L1 Acquisition and Teaching

Class at Faculty of Arts |
ABO500743

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.    Přepisy dětské komunikace a jejich analýza - Korpusy Childes - přepisovací konvence CHAT, Salt a další - měřítka z přepisů (MLU, TTR, NDW a další) - vzory analýzy přepisů

2.    Experimentální metody sledování předřečového vývoje - EEG, high-amplitude sucking, headturn preference procedure, central fixation paradigm - způsob výzkumu segmentace, citlivosti ke slovům a porozumění slovům, citlivosti ke gramatické struktuře - statistické učení - ohledy při konstrukci experimentů, způsoby vyhodnocování

3.    Experimentální metody zkoumající porozumění - Preferential looking, offline metody, act-out metody, syntactic priming - ohledy při konstrukci experimentů, způsoby vyhodnocování

4.    Experimentální metody zkoumající produkci - Elicited production, picture description apod.

5.    Standardizované metody - podstata standardizovaných metod - standardizace, základy psychometrie - dostupné metody, jejich využití

6.    Metody studia souvisejících jevů - verbální paměť, verbální a neverbální intelekt, kontrolní proměnné při studiu jazyka

7.    Metody pro studium gramotnosti - fonologické povědomí, čtení slov, čtení vět, role jazykových znalostí při osvojování čtení

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit studenty s výzkumnými postupy a metodami, které se používají při bádání v oblasti dětského jazyka a jazykového vývoje. Bude se střídat informativní přednášení s četbou relevantních článků a drobnými úkoly pro studenty.