Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech as a Foreign Language I

Class at Faculty of Arts |
ABO500765

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Uvedení do problematiky oboru češtiny jako cizího jazyka - současný stav, organizace, formy a institucionální zabezpečení v ČR a v zahraničí (ÚBS, ÚJOP, DZS, lektoráty češtiny a Erasmus, ČŠBH aj.) Vyučování češtiny jako cizího jazyka - komunikativnost, metody (praktická zadání, prezentace a nácvik, učební materiály k výuce češtiny pro cizince) Evropské jazykové portfolio, osvojování cizího jazyka - předpoklady a přístupy, SERR, úrovně češtiny Základní řečové dovednosti a komunikační kompetence - komunikace mluvená a psaná, poslech s porozuměním, četba, psaní   Tematické okruhy přednášek:

1. Obor čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince (historie, struktura, aktuální problematika), čeština jako jazyk mateřský, druhý a cizí.

2. Vyučovací metody cizích jazyků I.

3. Vyučovací metody cizích jazyků II.

4. Jazyková politika. Společný evropský referenční rámec a popis češtiny. Evropské jazykové portfolio.

5. Základní řečové dovednosti I – pojetí, charakteristika, metodické postupy nácviku. Dovednosti receptivní.

6. Základní řečové dovednosti I – pojetí, charakteristika, metodické postupy nácviku. Dovednosti produktivní.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášena jsou vybraná základní témata spojená s vyučováním češtiny jako cizího jazyka. Studenti se seznamují s nejnovějšími poznatky daného oboru s odkazy na jejich využitelnost ve vyučovací praxi. Důraz je kladen na seznámení se základními pojmy a s teoriemi vyučování cizímu jazyku aplikovanými na češtinu, na seznámení se Společným evropským referenčním rámcem pro češtinu, na metodiku rozvíjení čtyř základních komunikačních dovedností v cizím jazyce a na problematiku plánování jazykové výuky a její organizaci.

Seminář je v návaznosti na přednášku zaměřen na aplikaci problematiky a aktuálních otázek výuky češtiny jako cizího jazyka. Poskytuje možnosti praktické prezentace českého (mateřského) jazyka jako jazyka cizího a nácviku jeho dílčích jevů pro vyučovací praxi. Prostor bude postupně věnován jednotlivým komunikačním dovednostem a jejich zařazení do jazykové výuky.