Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching Czech as a foreign language II

Class at Faculty of Arts |
ABO500766

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět představuje základy výuky flektivního jazyka, resp. výuku jeho gramatického systému pro nerodilé mluvčí. Pokrývá následující tematické oblasti: -       Diferenci výuky gramatického systému pro žáky mladšího školního věku, staršího školního věku a pro dospělé. Rozdíly prezentace pro různé typy cílových skupin v základní diferenci Slované/Neslované.  -       Využití různých technik výuky gramatiky včetně herních prvků a sémantizace gramatiky.  -       Ověřování osvojení si gramatického systému v podobě testovacích technik. Využití žákovského korpusu pro přípravu gramatických cvičení pro vybrané cílové skupiny.  -       Seznámení se s prezentací gramatiky v dostupných výukových materiálech.  -       Konfrontace s výukou dílčích jevů dle výběru studentů.    Témata přednášek

1.         Specifika výuky ČJC/Č2J pro žáky mladšího a staršího věku ZŠ

2.         Žákovské korpusy a jejich pedagogické využití, Jazyková chyba a jazyková správnost.

3.         Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J I.  -       Charakter a role gramatiky zvl. v metodě komunikační;  -       principy výběru mluvnického učiva, jeho parcelace, otázka vhodné posloupnosti výkladu gramatických kategorií a jevů.

4.         Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J II. -       Lingvodidaktické zpracování gramatiky v učebních materiálech češtiny pro cizince;  -       vybrané problémy prezentace české deklinace pro cizince (přístup horizontální, vertikální, problematika variant aj.)

5.         Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J III. -       Ukázka podrobného lingvodidaktického zpracování vybraného jazykového jevu.

6.         Hry ve výuce ČJC (Role hry v jazykovém vyučování pro děti a dospělé. Užití hry pro výuku a procvičování gramatiky.)

7.         Testy a testování ve výuce češtiny pro cizince.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět navazuje na VČCJ I. Cílem předmětu je jednak dokončit témata obecného charakteru vztahující se k výuce cizích jazyků, těžiště semináře pak je v koncentraci na gramatickou složku výuky flektivního jazyka.

Pozornost se věnuje zvláště gramatice, jejím druhům s důrazem na gramatiku didaktickou; roli gramatiky v cizojazyčné výuce aj.), především problematice lingvodidaktického popisu mluvnice českého jazyka pro potřeby jinojazyčných mluvčích i otázkám náležité prezentace gramatických kategorií a jevů zahraničním bohemistům.