Charles Explorer logo
🇬🇧

Second Language - Acquistion, Learning, Usage; Research Methods

Class at Faculty of Arts |
ABO500769

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška je věnována teoretickým otázkám spojeným s osvojováním, učením a užíváním druhého/cizího jazyka a výzkumným metodám užívaným badateli při jejich zkoumání; volně na ni navazují seminře Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk a Čeština nerodilých mluvčích. Studenti po jejím absolvování budou znát základní pojmy z tohoto oboru, hlavní teorie osvojování jazyka s důrazem na jejich význam pro pochopení procesů osvojování jazyka druhého/cizího a jeho vyučování, hlavní přístupy a výzkumné nástroje, které má badatel pro výzkum osvojování, učení a užívání jazyka k dispozici a kterých může ve své práci využívat i učitele češtiny jako druhého/cizího jazyka.

Tematické okruhy:

Základní pojmy a témata oboru O2J.

Teorie osvojování jazyka, jejich vývoj, hlavní představitelé.

Výzkumné přístupy I: Klasická kontrastivní analýza jazyka; kontrastivní analýza mezijazyka (CIA).

Výzkumné přístupy II: Klasická chybová analýza; chybová analýza s oporou o korpus (CEA).

Výzkumné přístupy III: Analýza přesnosti/správnosti, plynulosti a složitosti (CAF)

Další frekventované metody studia jazyka žáků využitelné v pedagogické praxi.

Podmínky atestace:

Zvládnutí předepsané látky na základě přednášek a zadané odborné literatury, ověřované zkouškou s písemnou a ústní složkou. V případě předepsané distanční výuky proběhne zkouška formou písemného zpracování individuálně zadaného tématu a následných rozhovorem s využitím zoom/alt. teams.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je věnována teoretickým otázkám spojeným s osvojováním, učením a užíváním druhého/cizího jazyka a výzkumným metodám užívaným badateli při jejich zkoumání; volně na ni navazují seminře Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk a Čeština nerodilých mluvčích. Studenti po jejím absolvování budou znát základní pojmy z tohoto oboru, hlavní teorie osvojování jazyka s důrazem na jejich význam pro pochopení procesů osvojování jazyka druhého/cizího a jeho vyučování, hlavní přístupy a výzkumné nástroje, které má badatel pro výzkum osvojování, učení a užívání jazyka k dispozici a kterých může ve své práci využívat i učitele češtiny jako druhého/cizího jazyka.