Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Czech Language

Class at Faculty of Arts |
ABO500801

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dějiny českého pravopisu

Staroslověnština a církevní slovanština na našem území

Latinská tvorba a pronikání češtiny

Čeština 14. století

Čeština v době těsně předhusitské a husitské

Čeština v době humanismu

Čeština v době baroka a osvícenství

Čeština v době národního obrození

Čeština poobrozenská a prvorepubliková

Čeština za hnědé a rudé totality

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednáškové části budou studenti seznámeni se základními poznatky z dějin češtiny a jejích vztahů k jiným jazykům od počátků do poloviny 19. století. V seminární části kurzu si tyto znalosti prohloubí pomocí četby a jazykového i obsahového rozboru vybraných textů z celého sledovaného období, a to jak původně českých, tak přeložených z latiny, němčiny nebo církevní slovanštiny.

Study programmes