Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexicology and Word-Formation

Class at Faculty of Arts |
ABO500802

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Obecný úvod - lexikologie a lingvistika, jazyk a myšlení, slovo a pojem

2. -

3. Lexikální sémantika - lexém a jeho funkce (slovo, pojmenování), lexikální význam, jeho konstituování a vztahy

4. -

5. Vztahy lexikálních jednotek - paradigmatika a syntagmatika slovníku (polysémie, homonymie, synonymie, antonymie, hyponymie; kompatibilita, kolokabilita)

6. Systém ve slovní zásobě - vrstvy slov, expresivita a původ slov

7. Slovní zásoba odborná a neodborná: terminologie, odborná komunikace, (de)terminologizace

8. Slovní zásoba, její vývojové tendence a zachycení ve slovnících

9. Lexikální onomaziologie - procesy přímé a nepřímé nominace (obraznost pojmenování, metafora, metonymie); frazeologie a idiomatika

10. -

12. Tvoření slov  -  pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, postupy a typy, onomaziologické kategorie slov

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz zahrnuje hodinovou přednášku a dvouhodinový seminář týdně. Obě formy výuky na sebe navazují a doplňují se.

Přednáška se v časti lexikologické věnuje lexémům, jejich vymezení, obecnějším aspektům (lexikálního) významu, jeho analýzy (vztah jeho denotativních a konotativních složek) a paradigmatickým a syntagmatickým vztahům lexémů, v části slovotvorné popisu slovotvorného systému a základních prostředků a procesů tvoření slov v současné češtině. Zahrnut je i krátký lexikografický úvod, představující v přehledu vývoj a současný stav české lexikografie.

Seminář aplikuje základní lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy uvedené a objasněné v přednášce na aktuální jazykový materiál. Procvičuje a demonstruje různé aspekty a vztahy lexikálního a slovotvorného systému češtiny. Seznamuje se základními slovníky, které slovní zásobu zpracovávají z různých hledisek.

Study programmes