Charles Explorer logo
🇬🇧

Morphology of Czech

Class at Faculty of Arts |
ABO500803

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Slovnědruhová klasifikace

Slovesa a slovesné morfologické kategorie

Jména a jmenné morfologické kategorie

Neohebné slovní druhy

Třídění flexe, její variantnost a vývoj

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem přednášky je tvarosloví současné češtiny, zejména spisovné. Pozornost je věnována morfologii funkční (slovním druhům a morfologickým kategoriím) a v obecném pohledu i formální (variantnosti flexe a jejím aktuálním vývojovým tendencím).

Náplní semináře je diskuse nad přečtenou odbornou literaturou z oblasti morfologie češtiny a praktické procvičování morfologicky zaměřených úkolů různého typu. Cílem předmětu je prohloubení a systematizace dovedností tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu, bezpečná orientace v morfologickém systému češtiny a získání vhledu do podstaty morfologické formy a funkce, zejm. v oblasti morfologických kategorií a slovních druhů.

Study programmes