Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax of Czech

Class at Faculty of Arts |
ABO500804

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

závislostní syntaktická analýza - tradiční vs. funkční generativní popis a Pražský závilostní korpus (PDT) valence - obligatorní vs. volné doplnění, sémantické role, funktory, sémantické typy predikátu kondenzace - vyjádření predikace bez verba finita (např. práce na stavbě) alternace - syntaktické (Odvezli ho. X Byl odvezen.) vs. lexikální (Naplnil vanu vodou.

X Naplnil vodu do vany.) souvětí a text - různé typy spojení, syntaktický vs. sémantický přístup aktuální členění - téma, réma, kontrast, kontextová zapojenost, rematizátory slovosled - gramaticky determinovaný vs. tzv. "volný" elipsa - aktuální (závislá na kontextu) vs. lexikální (závislá na konkrétních výrazech) modifikace větné stavby (např. Rýži, tu nejím nikdy.) složková syntax (uzel nerovná se nutně jen slovo, nýbrž i skupina slov) současné směry v syntaxi

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška podává přehled o základních tématech syntaxe češtiny z hlediska tradičních závislostních přístupů s důrazem na funkční generativní popis a jeho implementaci v Pražském závislostním korpusu. Závislostní přístup bude v některých případech srovnáván s přístupem složkovým. Předmět vychází ze znalostí a dovedností získaných v úvodním jazykovém semináři, které dále prohlubuje. V centru pozornosti stojí témata valenční teorie, gramatických a lexikálních alternací syntaktických konstrukcí, struktury souvětí včetně nepravidelných syntaktických struktur. Přednáška zároveň podává základní informativní přehled o alternativních teoretických přístupech k syntaxi přirozeného jazyka. U jednotlivých témat rovněž předkládá modelová řešení analýzy konkrétních jevů jak v izolovaných konstrukcích, tak v přirozených textech.

Seminář se zaměřuje na využití osvojených poznatků v praktické analýze reálných komunikátů z různých stylových vrstev.

Přednášku a seminář lze volitelně doplnit seminářem vedeným studentským tutorem (kód: ABO700568). Tutorem vedený seminář poskytuje vhodnou příležitost vyjasnit si problematickou látku v neformálním prostředí.

Study programmes