Charles Explorer logo
🇬🇧

Stylistics and Text Analysis

Class at Faculty of Arts |
ABO500805

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy přednášky:

Vymezení základních pojmů, vývoj teoretického uvažování o nich (s důrazem na českou tradici).

Sociální komunikace a její komponenty (subjekty, kód, text aj.).

Styl jako inherentní složka textů, funkce stylu.

Struktura a funkce textů. Standardy textovosti.

Produkce a recepce textů.

Sémantika textu a jeho smysl v rámci komunikace.  

Hlavní tematické okruhy semináře:

Metody analýzy textu, stylová analýza textu.

Komunikační situace a její složky, tzv. stylotvorné faktory. Odraz stylotvorných faktorů v textech.

Texty mluvené a psané, transpozice mezi mluvenými a psanými texty, stylizace mluvenosti v psaném textu.

Komunikační sféry a funkční styly, vývoj a současný stav koncepce funkčních stylů.

Analýza rysů vybraných funkčních stylů (např. styl vědecký, administrativní, publicistický).

Argumentace a manipulace v textu.

Koheze a koherence textu.

Intertextovost a intermedialita (multimodalita).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška podává přehled problematiky stylu a textu (resp. diskurzu) v rámci v rámci lingvistických a komunikačních přístupů.

Seminář se zaměřuje jednak na prodiskutování vybraných teoretických otázek spjatých s pojmem stylu a textu, jednak na analýzu textů různých typů. Vychází jak z české tradice výzkumu stylu, tak z některých novějších přístupů.

Study programmes