Charles Explorer logo
🇬🇧

Essentials of Literary History I

Class at Faculty of Arts |
ABO500808

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základy literární historie    

Forma:   základní seminář (jednooborového studia), 2 hodiny týdně, 1 semestr  

Požadavky pro získání atestace:  

Aktivní účast na seminářích; průběžné plnění praktických úkolů (dle určení jednotlivých vyučujících).  

Charakteristika kurzu:  

Cílem semináře je seznámení se základními metodami, postupy a institucemi, které jsou využívány v literárněhistorické práci. Studenti by především měli prakticky ovládnout běžné postupy, které jsou potřebné při samostatném studiu dějin literatury. Vedle toho se seminář bude formou výkladu zabývat vymezením literární historie, jejími základními otázkami a problémy a vybranými teoretickými přístupy ke studiu literárních dějin.  

Tematické okruhy:   1.   Prameny a práce s nimi (praktický úkol s využitím pramenů z 19. nebo 20. století: bibliografický záznam, komentář, poznámky, charakteristika)  

Pramen tištěný a netištěný

Časopisy (bibliografický a studijní záznam, charakteristika časopisu)

Korespondence, deníky, poznámky, příležitostné texty

Paměti, vzpomínky, memoáry

Dobové recenze, medailony, nekrology apod.   2.  Práce s odbornou literaturou (výklad a praktický úkol)

Dějiny české literatury (kompendia, od Dobrovského k dnešku)

Encyklopedie, slovníky spisovatelů a jiné oborové slovníky (Lexikon české literatury apod.)

Literárněhistorické monografie a jejich typy

Ediční poznámky, doslovy, komentáře

Bibliografické soupisy a katalogy; personální bibliografie

Autor a problematika autorství; zkratky, značky a pseudonymy 

Nakladatelství a ediční řady    3.  Praktické seznámení s dostupnými institucemi a jejich fondy

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR; Národní knihovna (Klementinum); Památník národního písemnictví ad.

Elektronické zdroje a databáze   4.  Obecná problematika literární historie (výklad)

Historické kontexty literatury

Pojmy světová literatura – národní literatura – regionální literatura

Obecné dějiny – dějiny kultury a dějiny mentalit – dějiny literatury

Hranice literatury a jejich proměny v čase (triviální literatura; literatura a divadlo; literatura a výtvarné umění; literatura a hudba; beletrie a odborný text)

Meze a možnosti strukturování dějin literatury: epochy, generace a jejich generování

Metodologie literární historie; tradice; vnímání času: vědomí přítomnosti a budoucnosti  

Základní literatura:  

Černý, V.: Úvod do literární historie, Praha 1993. de Certeau, M.: Psaní dějin, Brno 2011.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Praha 1977.

Havelka, M.: Dějiny a smysl, Praha 2001.

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002.

Jauss, H. R.: Dějiny literatury jako výzva literární vědě, sb. Čtenář jako výzva, Brno 2001. 

Krejčí, K.: Sociologie literatury, upr. vyd. Praha 2008.

Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997. 

Lanson, G.: Metoda literárního dějepisu, Praha 1931.

Novák, A.: Česká literatura a národní tradice, Brno 1995. 

Nový historismus / New historicism (ed. Bolton, J.), Brno 2007. 

Papoušek, V. – Tureček, D.: Hledání literárních dějin, Praha 2005.

Storchová, L.  a kol.: Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014,

Šmahelová, H.: Kontexty současného českého literárněhistorického myšlení, Česká literatura 2000, č. 2.

<p class="MsoNormal" style="margin-left: 28.85pt; te