Charles Explorer logo
🇬🇧

Textology and Editing Practice

Class at Faculty of Arts |
ABO500812

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Smysl textologie

2. Úvod do praktické textologie: příklady textologické činnosti

3. Textologie a literární fakt: K. H. Mácha, V. Holan

4. Čtenář jako předmět ediční činnosti: typy edic

5. Výběr základního textu, literárněhistorická koncepce edice

6. Pojmy vývoj textu, verze textu, autorský záměr, písařský omyl, cizí ruka, restituce textu, volba výchozího textu

7. Verze a varianty. Typologie, motivace, stylistický význam variant

8. Ediční zásady: k problematice jednotlivých pojetí

9. Proměny textů a jejich význam pro poznání obecného a individuálního vývoje literatury a tvůrce

10. Text a ortografická norma: problém pravopisné úpravy

11. Poznámkový aparát: literárněhistorická interpretace/komentář, ediční zpráva, věcné vysvětlivky

12. Specifičnost vydávání historických pramenů, korespondence apod.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je věnována jednak teoretickým východiskům textologie, jednak začlenění disciplíny do literární vědy jako celku. Ukáže jednotlivé fáze editorových činností a objasní jejich zásady, normy a způsoby realizace.

V přednášce se vysvětlí využití literárněhistorického a poetologického výzkumu pro řešení edičních úkolů a podíl poznatků získaných textologií na výkladu smyslu, stylu a vývojového směřování uměleckých děl.