Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Czech Literature of Older Times

Class at Faculty of Arts |
ABO500813

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz nabídne úvodní vhled do devíti staletí tzv. starší české literatury a zaměří se zejména na specifika středověké a raně novověké literární komunikace, tj. její jinakosti vzhledem k literatuře novodobé. Na vybraných textech seznámí s podobami bohemikální slovesné tvorby a literárního života, jak se dochovaly od písemných počátků do formování novodobého českého národně emancipačního hnutí, a to v kontextu evropské literatury, potažmo kultury. Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími tedy bude – vyjma estetického zážitku – především snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření konceptu (české) středověké a raně novověké literatury, to vše při vědomí nemožnosti uniknout z vlastní historické situace.

Těžiště kurzu bude spočívat ve společné analytické a interpetační práci se starými texty (v podobě novodobých kritických edic). Seznámení s již existujícími analýzami a interpretačními pokusy zvolených děl zároveň nabídne základní uvedení do dějin čtení a interpretací bohemikální středověké a raně novověké slovesné tvorby, dějin literární paleobohemistiky a její metodologie. V rámci kurzu bude diskutována také problematika edičního zpřístupňování starých textů (rukopisů, starých tisků) a kurz nabídne základní uvedení do literárněhistorické práce s tištěnou a digitální kritickou edicí a faksimile. Součástí kurzu bude také exkurze do oddělení rukopisů a starých tisků vybraného knihovního fondu.    

Tematické okruhy:I. Co je (stará) literatura? Paleobohemistika a koncept české národní literatury, jeho možnosti a limity; funkce předmoderní literatury 

II. Média středověké a raně novověké literární komunikace, oralita a vizualita v raně novověké kultuře a slovesnosti; orální charakter středověké kultury; knihtisk a proměny literárního provozu

III. Novodobé způsoby edičního zpřístupňování staré literatury; paleobohemistika a digital humanities   

IV. Středověké a raně novověké produkční textové praxe; autor a další specifické subjekty středověké a raně novověké literární komunikace (objednavatel, konceptor, kopista, …); anonymnost v literatuře, podoby kolektivní tvorbyV. Vícejazyčnost české středověké a raně novověké literatury; český středověký a raně novověký literární exilVI. Předmoderní metody a techniky čtení literatury; alegorie a symbol ve středověké kultuře a umění, tzv. čtverý smysl textu

VII. Slovesná kultura učenecká, dvorská a lidová (populární) a jejich zprostředkovatelé; vernakularizace literatury, tzv. literatura pro lid; vztahy písemnictví a folklóru

VIII. Interference sakrálního a profánního ve středověké a raně novověké kultuře a slovesnostiIX. Středověká a raně novověká slovesnost jako nástroj utváření sebeidentity a kolektivní paměti

X. Exkurze do oddělení rukopisů a starých tisků některého z pražských knihovních fondů

Konkrétní texty ke společné interpretaci budou k dispozici na začátku semestru, součástí kurzu budou také dva tzv. čtecí týdny (jejich koncept bude upřesněn na úvodním setkání).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Čtení děl starší české literatury je jednoznačně koncipován jako úvodový předmět, jenž má nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Je míněn pro studenty I. ročníku bakalářského studia.