Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Czech Literature of 20th Century II

Class at Faculty of Arts |
ABO500816

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Forma výuky: Základní přednáška, bakalářské studium, jednosemestrový kurz Využití uvedené beletristické a odborné literatury: Textům označeným jako primární texty je věnována detailní interpretační pozornost. Pro porozumění přednášce je bezpodmínečně nutné, aby posluchači měli tyto texty načtené.

Tyto texty se zároveň nesmějí stát tématem atestačních prací; v nich mohou fungovat pouze jako texty, k nimž se kontextově odkazuje. Texty uvedené jakožto sekundární jsou (ne nutně všechny) do přednášky zahrnuty formou dílčího odkazování pro potřeby vytváření širších kontextových sítí. Jejich znalost je pro posluchače užitečná, není však podmínkou porozumění výkladu. Odborné texty označené jako "vzorové" interpretace nabízejí (tu více, tu méně ucelené) interpretace konkrétních beletristických textů, jež mohou sloužit nejen pro porozumění vykládané tematice, ale také jako ilustrující podnět, jak je možné text daného období (poetiky, tematiky) interpretovat.

Pro napsání atestační práce je navýsost užitečné si pár takových textů přečíst a nespoléhat se na to, že schopnost interpretac je vrozeným talentem, kterým každý z nás disponuje. Zdůrazňuji, že esej předkládaná k atestaci nemá (nesmí!) být čtenářským deníčkem jakožto žánrem, jenž je vyžadován na některých středních školách. Tematické okruhy: I.

Způsoby četby literatury tematizující okupaci (a vydávané buď ještě v průběhu okupace, anebo v období 1945-48) Primární text: Hrubín, František: Jobova noc Sekundární texty: Halas, František: Naše paní Božena Němcová Orten, Jiří: Ohnice a Elegie Kolář, Jiří: Ódy a variace "Vzorové" interpretace: Červenka, Miroslav: Naše paní Božena Němcová - František Halas. In: Červenka, Miroslav; Macura, Vladimír; Med, Jaroslav; Pešat, Zdeněk: Slovník básnických knih.

Díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990.

Dostupné na http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/54.pdf Med, Jaroslav: Ohnice - Jiří Orten. In: Červenka, Miroslav; Macura, Vladimír; Med, Jaroslav; Pešat, Zdeněk: Slovník básnických knih.

Díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990.

Dostupné na http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/63.pdf Černý, Václav: Jiří Orten. In: Černý, Václav: První a Druhý sešit o existencialismu.

Praha: Mladá fronta, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Červenka, Miroslav: První čtyři sbírky Jiřího Koláře. In: Styl a význam: Studie o básnících.

Praha: Československý spisovatel, 1991 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK). II. Co válečná zkušenost znamená? Prozaické snahy o konceptualizaci válečné zkušenosti a využívání literatury v rámci sporů o další společenské směřování Primární texty: Drda, Jan: Němá barikáda Hostovský, Egon: Úkryt Weil, Jiří: Život s hvězdou Sekundární texty: Mucha, Jiří: Spálená setba Ptáčník, Karel: Ročník jedenadvacet Holan, Vladimír: Rudoarmejci Kainar, Josef: Osudy Halas, František: A co? Zahradníček, Jan: La Saletta "Vzorové" interpretace: Holý, Jiří: Vyšší princip a vyšší princip po deseti letech (Drda).

In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Holý, Jiří: Roubíček versus Dějiny (Weil).

In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Holý, Jiří: Na pospas doufání (Halas).

In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Heftrich, Urs: Weilův Život s hvězdou a evropská literární tradice.

In: Vojtěch, Daniel, ed.: Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky.

Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT2/7.pdf Opelík, Jiří: Kainar.

In: Opelík, Jiří, ed.: Jak číst poezii. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1969.

Dostupné na http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/1969/JCP/7.pdf Blažíček, Přemysl: Skupina 42 - nové směšřování poezie. In: Kritika a interpretace.

Praha: Triáda, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Med, Jaroslav: Zahraníčkova La Saletta. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948.

Praha: ÚČL AV ČR, 1998. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/1998/rok/31.pdf Blažíček, Přemysl: Rudoarmejci.

In: Sebeuvědomění poezie: Nad básněmi V. Holana.

Praha: ÚČSL, 1991 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) III. Koncept literatury socialistického realismu a koncepty vzniklé jakožto opoziční Primární texty: Brousek, Antonín, ed.: Podivuhodní kouzelníci.

Zpěv pátý, Zpěv devátý a Zpěv jedenáctý Sekundární texty: Káňa, Vašek: Parta brusiče Karhana Bondy, Egon: Totální realismus. In: Básnické dílo 2.

Praha: Pražská imaginace, 1992. "Vzorové" interpretace: Królak, Joanna: Performativní aspekty stalinské kultury v Československu. In: Ideologie a imaginace.

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2006. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2005/iai/krolak.pdf Macura, Vladimír: Obraz vůdce.

In: Šťastný věk (Symboly, emblémy a mýty 1948-89) Praha: Pražská imaginace, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Macura, Vladimír: Smrt vůdce. In: Šťastný věk (Symboly, emblémy a mýty 1948-89) Praha: Pražská imaginace, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Blažíček, Přemysl: Básníci avantgardy v poúnorových letech.

In: Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Blažíček, Přemysl: Poezie 1948-1958 jako výraz oficiálníideologie.

In: Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Zandová, Gertraude: Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948-1953.

Brno: Host, 2002 IV. Člověk a/versus dějiny jako základní téma české literatury 60. (a částečně i 70.) let Primární texty: Kundera, Milan: Žert Jedlička, Josef: Kde život náš je v půli se svou poutí Sekundární texty: Kundera, Milan: Směšné lásky Havel, Václav: Zahradní slavnost Topol, Josef: Konec masopustu Skácel, Jan: Smuténka Hrabě, Václav: Blues pro bláznuivou holku "Vzorové" interpretace: Ibler, Reinhard: Na hranicích románu: Kunderovy Směšné lásky. In: Vojtěch, Daniel, ed.: Česká literatura na konci tisíciletí II.

Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001.

Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT2/14.pdf Holý, Jiří: Šachový hráč Hugo (Havel). In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století.

Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Chvatík, Květoslav: Romány Milana Kundery a krize lidsklé existence pozdní doby. In: Melancholie a vzdor.

Praha: Česloslovenský spisovatel, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Kubíček, Tomáš: Struktura vyprávění v románu Žert. In: Vyprávět příběh: Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery.

Brno: Host, 2001 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Suchomel, Milan? Čas románu. In: Literatura z času krize: Šest pohledů na českou prózu 1958-1967.

Brno: Atlantis, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Kožmín, Zdeněk: Jan Skácel. In: Interpretace básní.

Brno: Masarykova univerzita, 1997. (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLKK) V. Paradigma oficiální normalizační kultury Primární texty: Procházka, Jiří: Hrdelní pře (a TV seriál 30 případů majora Zemana, díly Klauni, Štvanice, Studna a Mimikry) Sekundární texty: Pludek, Alexej: Vabank "Vzorové" interpretace: Brabec, Jiří: Otazníky nad literární historií sedmdesátých a osmdesátých let.

In: Matonoha, Jan, ed.: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.

Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2002/ZJJ/2.pdf Činátlová, Blanka; Činátl, Kamil: Zeman - Rudý gentleman. In: Bílek, Petr A., ed.: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění.

Příbram: Pistorius a Olšanská, 2007 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) VI. Vnitřní a vnější perspektiva obrazu života jedince v rámci společnosti státního socialismu Primární texty: Hrabal, Bohumil: Příliš hlučná samota Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí Sekundární texty: Havel, Václav: Audience

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je založena na výkladu několika literárních děl, která fungují jako synekdocha: jsou vykládány jako vzorky, které reprezentují širší autorskou, žánrovou i dobovou podobu literatury. Od textové interpretace bude výklad postupovat k širším kontextovým celkům, a bude tudíž směřovat k co nejširším generalizacím a abstrakcím, které četba a interpretace daného textu umožní. Posluchač by měl nejen získat základní literárněhistorické nástroje, které mu umožní obdobně se - už samostatně - vztahovat k jiným textům daného historického období, ale měl by také vnímat, jak kontextovou interpretací nabývá jiných podob i strukturace textu, a tudíž i naše schopnost v textu cosi "vidět" a "nacházet". Inspirací k tomuto pojetí je koncept Pierra Bourdieua, především pak jeho pojmy literární/kulturní pole a habitus.

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia a lze je absolvovat nejpozději ve II. ročníku studia. Práce předložené k atestaci až ve III. ročníku studia se neuznávají.

Study programmes