Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Grammar and Historical Lexicology

Class at Faculty of Arts |
ABO500820

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Historie jazykového systému češtiny a jeho grafického záznamu: úvod, grafické systémy pro záznam češtiny, základní příručky a internetové zdroje.

2. Vybrané praslovanské změny, vydělení češtiny z praslovanského kontinua (změny pozdní praslovanštiny).

3. Hláskoslovný vývoj češtiny I.

4. Hláskoslovný vývoj češtiny II.

5. Morfologie: konjugace I - gramatické kategorie; systém tříd podle prézentního a infinitivního kmene, přesuny mezi slovesnými třídami, atematická slovesa

6. Morfologie: konjugace II.

7. Morfologie: deklinace I.

8. Morfologie: deklinace II a neohebné slovní druhy

9. Syntax jednoduché věty a souvětí

10. Diachronie v prostoru: základy dialektologie; diachronní lexikologie - úvod. Význam: denotace a konotace. Typy významů. Význam lexikální a slovotvorný. Motivace a etymologie v procesu hledání konotací a rekonstrukce významového prototypu.

11. Lexikální systém, dynamika lexikální jednotky.

12. Základní významové opozice u Slovanů, metafora a tělesný základ významu ("přímý - křivý", "pravý - levý").

13. Diachronní lexikografie, specifika slovní zásoby a databáze doby střední; lidová etymologie a jazykový obraz světa (na příkladu opozice pohanství a křesťanství).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednáškové části seznamuje kurz studenty s vývojem jazykového systému češtiny a s diachronní lexikologií ve strukturalistickém pojetí Pražské školy. V oblasti vývoje jazykového systému je podávána základní, orientační charakteristika jednotlivých fází vývoje českého jazyka od jeho vydělení z pozdně praslovanského kontinua přes období staročeské po češtinu střední a novou.

V oblasti lexikologie je prezentován diachronní pohled na lexikální systém, dynamiku změny formy a významu, základní informace o staročeské lexikografii a jazykovém modelu světa. Seminární část předmětu je věnována procvičování odpřednášené látky.

V případě nutnosti distanční výuky (vzhledem ke koronaviru) budou pokračovat přednášky online formou, seminární část bude nahrazena úkoly odevzdávanými emailem, zkouška se odehraje v Moodlu.